Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 10. Фінансове бюджетування

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

 

 

Методичні вказівки

і завдання до контрольної роботи

з дисципліни „Бюджетування діяльності суб’єктів

господарювання”

(для студентів спеціальностей

заочної форми навчання)

 

Затверджено на засіданні

Кафедри „Фінанси”

протокол № ____ від ____________р.

 

Краматорськ ДДМА 2011


УДК

 

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни „Бюджетування і контролінг діяльності суб’єктів господарювання” (для студентів спеціальностей ____________ заочної форми навчання) / Упорядники: Михайличенко Н.М. – Краматорськ: ДДМА, 2011. – 28 с.

 

Містять завдання, методичні рекомендації з виконання контрольної роботи та рекомендовану літературу.

 

 

Упорядники: Н.М.Михайличенко, доцент

 

 

Відп. за випуск С.Я. Єлецьких, доцент

 

 


Вступ

 

Роль і значення дисципліни “Бюджетування і контролінг діяльності суб’єктів господарювання” у підготовці фахівців зі спеціальності “Фінанси” полягає в формуванні системи базових знань з теорії і практики контролінгу і бюджетування. Дисципліна "Бюджетування і контролінг діяльності суб’єктів господарювання" вивчає теоретичні і практичні основи організаційного, інформаційного і методичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів господарювання; основи планування, контролю, обліку, аналізу і оцінки ситуації для прийняття управлінських рішень.

Вивчення дисципліни "Бюджетування і контролінг діяльності суб’єктів господарювання" є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Особливо важливу роль ця дисципліна відіграє в підготовці фахівців у галузі фінансів, фінансів підприємства. Вона забезпечує науково-теоретичну і методологічну основу для формування системи знань щодо організації контролінгу і бюджетування.

Вивчення дисципліни “Бюджетування і контролінг діяльності суб’єктів господарювання” базується на фундаментальній підготовці студентів з дисциплін: “Фінанси підприємств”, “Фінанси діяльності суб`єктів господарювання”, “Державні фінанси”, “Проектне фінансування”. Одночасно дисципліна забезпечує вивчення таких дисциплін, як “Фінансова санація та банкрутство підприємств”, “Антикризове фінансове управління на підприємстві”.

Основна мета дисципліни "Бюджетування і контролінг діяльності суб’єктів господарювання" – вивчення теоретичних і практичних аспектів контролінгу і бюджетування як необхідних елементів системи управління підприємством, набуття навичок з використання загальних і методологічних принципів концепції управління діяльністю підприємства на шляху максимально ефективного досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства. В основу викладання курсу покладено теорії, розроблені видатними вітчизняними та зарубіжними вченими в галузі контролінгу, планування, бюджетування тощо.

Основні завдання дисципліни:

- вивчення питань управління прибутком підприємства, а також шляхів запобігання банкрутству і кризових ситуацій;

- вивчення комплексу питань, пов’язаних з процесом реалізації цілей підприємства, таких як: планування, бюджетування, управлінський облік, аналіз і контроль відхилень фактичних результатів діяльності від планових, розробка оптимальних управлінських рішень.

У процесі викладання дисципліни розв’язуються такі завдання:

- вивчення економічної сутності контролінгу як управлінської системи;

- розгляд облікової функції контролінгу і управлінського обліку як підсистеми контролінгу;

- висвітлення контролінгу в реалізації функції інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень;

- розгляд координаційно-інтеграційної функції контролінгу;

- вивчення підсистеми фінансового контролінгу;

- з’ясування зв’язку контролінгу планування і бюджетування;

- розгляд типології бюджетів і сфер застосування різних типів бюджетів;

- вивчення системи операційних бюджетів;

- вивчення процесу бюджетування прибутків і збитків;

- засвоєння знань з фінансового бюджетування.

Предметом вивчення визначено механізм оптимізації співвідношення “витрати-результат”, механізм формулювання та максимально ефективного досягнення цілей діяльності суб’єктів господарювання.

В процесі вивчення дисципліни послідовно розглядаються: сутність контролінгу, поняття системи контролінгу, функції контролінгу, облікова функція контролінгу, управлінський облік, функція інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, координаційно-інтеграційна функція контролінгу, фінансовий контролінг, контролінг планування фінансово-господарської діяльності підприємств, бюджетування, типологія бюджетів, сфери застосування різних типів бюджетів, операційне бюджетування виробництва, бюджетування прибутків і збитків, фінансове бюджетування

 

Загальні вказівки

 

Мета цієї контрольної роботи полягає в закріпленні теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни „Бюджетування і контролінг діяльності суб’єктів господарювання”, здобуття навичок з пошуку оптимальних управлінських рішень, із застосування методології бюджетування і контролінгу в практиці суб’єктів господарювання, активізація навчального процесу і самостійної роботи студентів,

Завдання складені так, щоб їх виконання дозволило перевірити рівень підготовки з головних напрямків методики і теорії бюджетування і контролінгу діяльності суб’єктів господарювання.

В термін, встановлений графіком навчального процесу, студент повинен виконати роботу, яка складається з:

- двох теоретичних питань;

- п’яти визначень;

- п’яти задач.

Відповідь на теоретичні питання потребує від студентів самостійної роботи з літературою. Відповідь на питання повинна становити 5 – 7 сторінок рукописного або 3 – 4 сторінки машинописного тексту, бути змістовною та інформаційно насиченою

Визначення повинні бути чіткими, лаконічними і логічно сформульованими.

Перед рішенням задачі необхідно викласти її умови, в рішенні зазначаються усі необхідні формули та умовні позначення до них, розрахунки проводяться з точністю до 0,001. Відповіді на задачі не повинні мати лише констатацій ний характер, натомість у відповіді повинні бути сформульованими розгорнуті висновки і рекомендації з прийняття управлінських рішень, інакше задача вважається нерозв’язаною.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

- роботу необхідно писати в зошиті або на аркушах формату А4;

- титульна сторінка оформлюється відповідно ДСТу;

- необхідно залишати поля для зауважень рецензенту;

- роботу необхідно писати акуратно, без виправлень і скорочень;

- обов’язковою є нумерація сторінок;

- в кінці роботи необхідно навести перелік використаних літературних джерел;

- обов’язковою є нумерація завдань відповідно таблиць варіантів;

- на титульній сторінці необхідно зазначити номер залікової книжки студенту.

Вибір варіанту завдання контрольної роботи здійснюється за двома останніми цифрами номеру залікової книжки студенту.

 

Стислий зміст навчального матеріалу з дисципліни „Бюджетування і контролінг діяльності суб’єктів господарювання.

Тема 1. Сутність контролінгу. Поняття системи контролінгу. Функції контролінгу

Історія розвитку сучасних концепцій контролінгу. Підприємство як складна динамічна система, місце підсистеми контролінгу в його організаційній структурі. Поняття системи контролінгу (з огляду на різні концепції останнього). Головна мета і задачі контролінгу (з огляду на різні концепції). Системна концепція та концепція інтеріоризації/експансії контролінгу – контролінг як філософія ефективного управління. Стратегічний і оперативний контролінг. Стислий огляд функцій контролінгу (облікова, планування і контролю, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, координації та інтеграції) і видів контролінгу за напрямками діяльності (контролінг маркетингу, контролінг забезпечення ресурсами, логістичний контролінг, фінансовий контролінг, контролінг інвестицій, контролінг інноваційних процесів).

 

Тема 2. Облікова функція контролінгу. Управлінський облік

 

Функція обліку як одна з перших функцій контролінгу. Відмінність понять “контролінг” та “управлінський облік”. Система управлінського обліку як підсистема контролінгу. Причини трансформації бухгалтерського обліку. Варіанти взаємозв’язку фінансового і управлінського обліку. Системи “Директ-костінг” та “Стандарт-костінг”. Зв’язок облікової і інформаційної функції контролінгу. Горизонтальна і вертикальна інтеграція системи управлінського обліку. Класифікація систем управлінського обліку. Вибір системи обліку діяльності підприємства. Контрольні показники системи контролінгу. Розрахунок прибутку на основі сум покриття. Структуризація управлінського обліку. Аналітичні дані. Контролінг в реалізації функцій аналізу і контролю, як похідних від облікової функції. Методи аналізу відхилень. Класифікація відхилень. Визначення причин відхилень.

 

Тема 3. Функція інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень

 

Місце інформаційної функції контролінгу в системі забезпечення прийняття управлінських рішень. Організація інформаційного забезпечення. Етапи інформаційного менеджменту: збір інформації, управління інформацією, збереження інформації, аналіз інформації, надання інформації. Система інформаційних потоків. Вимоги до інформації. Поняття релевантності інформації. Система моделей підтримки прийняття управлінських рішень.

Тема 4. Координаційно-інтеграційна функція контролінгу

 

Поняття системи. Особливості функціонування складних динамічних систем (СДС). Ознаки підприємства як СДС. Поняття координації і інтеграції. Координаційно-інтеграційна функція як системотворча функція контролінгу. Системне мислення, стратегічне мислення як різновид системного мислення. Вимоги до контролеру як до суб’єкту координації та інтеграції. Концепція і методика стратегічного мислення.

 

Тема 5. Фінансовий контролінг

Фінансовий контролінг в системі видів контролінгу за напрямами діяльності. Поняття “фінансовий контролінг”. Завдання фінансового контролінгу. Забезпечення ліквідності як головне завдання фінансового контролінгу. Структурна підтримка ліквідності. Поточне забезпечення ліквідності. Підтримка ліквідних резервів. Основні елементи фінансового контролінгу. Планування в системі фінансового контролінгу. Інструменти фінансового контролінгу.

Тема 6. Контролінг планування фінансово-господарської діяльності підприємств. Бюджетування.

 

Класифікація планування. Стратегічне планування. Оперативне планування. Бюджет як результат оперативного планування. Завдання бюджетування. Принципи бюджетування. Структура системи бюджетів на підприємстві. Зв’язок різних видів планування на підприємстві. Узагальнена схема контролінгу планування фінансово-господарської діяльності підприємства. Поняття адаптивності. Адаптивна система планування.

 

Тема 7. Типологія бюджетів. Сфери застосування різних типів бюджетів.

 

Типологія бюджетів за рівнями планування. Типологія бюджетів за напрямами діяльності. Загальний бюджет. Операційний бюджет. Фінансовий бюджет. Бюджет прибутків та збитків. Типологія бюджетів за методикою складання. Гнучкий бюджет. Фіксований бюджет. Види фіксованих бюджетів. Бізнес-планування як різновид бюджетування. Методика визначення сфери застосування різних типів бюджетів. Етапи процесу бюджетування.

 

Тема 8. Операційне бюджетування виробництва.

 

Сутність операційного бюджетування. Структура операційного бюджету. Бюджет реалізації. Бюджет комерційних витрат. Виробничий бюджет. Бюджет потреби в матеріалах. Бюджет витрат на працю. Бюджет загальновиробничих витрат. Бюджет цехової собівартості продукції. Бюджет загальногосподарських витрат. Бюджет адміністративних витрат. Методика складання операційних бюджетів різних видів.

 

Тема 9. Бюджетування прибутків і збитків

 

Контролінг як система управління прибутком. Формування показників, які використовуються для управління прибутком. Сума покриття. Річний бюджет прибутку. Планування прибутку в розрізі підрозділів. Центр прибутку. Планування прибутку у щомісячному розрізі. Аналіз точок покриття. Порівняння планованих і фактичних показників і аналіз причин відхилень. Аналіз рентабельності і платоспроможності. Розробка планового завдання за результатами аналізу.

 

Тема 10. Фінансове бюджетування

 

Сутність фінансового бюджетування. Структура фінансового бюджету. Бюджет капіталовкладень. Бюджет грошових потоків. Прогнозований баланс. Структура і завдання балансу грошових потоків. Взаємозв’язок загального бюджету та бюджету грошових потоків. Методика складання фінансових бюджетів різних видів. Загальна послідовність складання операційних і фінансових бюджетів.


Таблиця 1 - Таблиця вибору теоретичних питань

  Остання цифра залікової книжки
Передостання цифра залікової книжки

 

Теоретичні питання

1. Історія розвитку сучасних концепцій контролінгу.

2. Підприємство як складна динамічна система, місце підсистеми контролінгу в організаційній структурі підприємства.

3. Система контролінгу.

4. Головна мета і задачі контролінгу.

5. Системна концепція та концепція інтеріоризації/експансії контролінгу – контролінг як філософія ефективного управління.

6. Стратегічний і оперативний контролінг.

7. Стислий огляд функцій контролінгу і видів контролінгу за напрямками діяльності.

8. Функція обліку як одна з перших функцій контролінгу.

9. Система управлінського обліку як підсистема контролінгу.

10. Причини трансформації бухгалтерського обліку.

11. Варіанти взаємозв’язку фінансового і управлінського обліку.

12. Системи “Директ-костінг” та “Стандарт-костінг”.

13. Зв’язок облікової і інформаційної функції контролінгу.

14. Горизонтальна і вертикальна інтеграція системи управлінського обліку.

15. Класифікація систем управлінського обліку.

16. Вибір системи обліку діяльності підприємства.

17. Контрольні показники системи контролінгу.

18. Розрахунок прибутку на основі сум покриття.

19. Структуризація управлінського обліку. Аналітичні дані.

20. Контролінг в реалізації функцій аналізу і контролю, як похідних від облікової функції.

21. Методи аналізу відхилень.

22. Класифікація відхилень. Визначення причин відхилень.

23. Відмінність понять “контролінг” та “управлінський облік”.

24. Місце інформаційної функції контролінгу в системі забезпечення прийняття управлінських рішень.

25. Організація інформаційного забезпечення. Етапи інформаційного менеджменту.

26. Система інформаційних потоків.

27. Вимоги до інформації. Поняття релевантності інформації.

28. Поняття системи. Особливості функціонування складних динамічних систем (СДС). Ознаки підприємства як СДС.

29. Поняття координації і інтеграції. Координаційно-інтеграційна функція як системотворча функція контролінгу.

30. Системне мислення, стратегічне мислення як різновид системного мислення. Вимоги до контролеру як до суб’єкту координації та інтеграції.

31. Концепція і методика стратегічного мислення.

32. Фінансовий контролінг в системі видів контролінгу за напрямами діяльності. Поняття “фінансовий контролінг”.

33. Завдання фінансового контролінгу. Забезпечення ліквідності як головне завдання фінансового контролінгу.

34. Структурна підтримка ліквідності. Поточне забезпечення ліквідності. Підтримка ліквідних резервів.

35. Основні елементи фінансового контролінгу.

36. Планування в системі фінансового контролінгу.

37. Інструменти фінансового контролінгу.

38. Класифікація планування.

39. Стратегічне планування.

40. Оперативне планування. Бюджет як результат оперативного планування.

41. Завдання бюджетування.

42. Принципи бюджетування.

43. Структура системи бюджетів на підприємстві.

44. Зв’язок різних видів планування на підприємстві.

45. Узагальнена схема контролінгу планування фінансово-господарської діяльності підприємства.

46. Поняття адаптивності. Адаптивна система планування.

47. Типологія бюджетів за рівнями планування.

48. Типологія бюджетів за напрямами діяльності.

49. Загальний бюджет. Операційний бюджет. Фінансовий бюджет. Бюджет прибутків та збитків.

50. Типологія бюджетів за методикою складання.

51. Гнучкий бюджет. Фіксований бюджет. Види фіксованих бюджетів.

52. Бізнес-планування як різновид бюджетування.

53. Методика визначення сфери застосування різних типів бюджетів.

54. Етапи процесу бюджетування.

55. Сутність операційного бюджетування. Структура операційного бюджету.

56. Бюджет реалізації.

57. Бюджет комерційних витрат.

58. Виробничий бюджет.

59. Бюджет потреби в матеріалах.

60. Бюджет витрат на працю.

61. Бюджет загальновиробничих витрат.

62. Бюджет цехової собівартості продукції.

63. Бюджет загальногосподарських витрат.

64. Бюджет адміністративних витрат.

65. Контролінг як система управління прибутком. Формування показників, які використовуються для управління прибутком.

66. Сума покриття. Річний бюджет прибутку.

67. Планування прибутку в розрізі підрозділів. Центр прибутку.

68. Планування прибутку у щомісячному розрізі.

69. Аналіз точок покриття.

70. Порівняння планованих і фактичних показників і аналіз причин відхилень.

71. Аналіз рентабельності і платоспроможності.

72. Розробка планового завдання за результатами аналізу.

73. Сутність фінансового бюджетування. Структура фінансового бюджету.

74. Бюджет капіталовкладень.

75. Бюджет грошових потоків.

76. Прогнозований баланс.

77. Структура і завдання балансу грошових потоків.

78. Взаємозв’язок загального бюджету та бюджету грошових потоків.

79. Методика складання фінансових бюджетів різних видів.

80. Загальна послідовність складання операційних і фінансових бюджетів.

81. Концепція контролінгу як системи мислення і управління в роботах німецьких вчених і контролерів-практиків

82. Американська концепція контролінгу. Management Accounting

83. Напрямки розвитку контролінгу як концепції

84. Побудова системи контролінгу на підприємстві (німецька модель)

85. Побудова системи контролінгу на підприємстві (американська модель)

86. Контролінг маркетингу

87. Контролінг забезпечення ресурсами

88. Логістичний контролінг

89. Контролінг інвестицій

90. Контролінг інноваційних процесів

91. Інформаційний компонент менеджменту і контролінгу

92. Контролінгова звітність

93. Професійні якості контролеру

94. Особистості формування системи контролінгу на виробництві

95. Особистості формування системи контролінгу в банківських установах

96. Контролінг стратегічного планування і ціле покладання

97. Контролінг оперативного планування.

98. Контролінг бізнес-планування

99. Контролінг персоналу

100. Контролінг ціноутворення

 

 


Таблиця 2 - Таблиця вибору визначень

  Остання цифра залікової книжки
Передостання цифра залікової книжки  

 

Терміни для визначення

 


1 Контролінг

2 Система контролінгу

3 Контрόлер

4 Управлінський облік

5 Головна мета контролінгу

6 Служба контролінгу

7 Американський каталог завдань контролінгу

8 Європейський каталог завдань контролінгу

9 Концепція контролінгу, спрямована на систему обліку

10 Інформаційна концепція контролінгу

11 Координаційна концепція контролінгу

12 Концепція контролінгу з акцентом на планування і контроль

13 Системна концепція контролінгу

14 Концепція інтеріоризації та експансії контролінгу

15 Стратегічний контролінг

16 Оперативний контролінг

17 Методи контролінгу

18 Бенчмаркінг

19 Внутрішній бенчмаркінг

20 Конкурентний бенчмаркінг

21 Функціональний бенчмаркінг

22 Контролінг цілепокладання

23 Контролінг планування

24 Планування

25 Реактивне планування

26 Преактивне планування

27 Інтерактивне планування

28 Стратегічне планування

29 Тактичне планування

30 Оперативне планування

31 Диспозитивне планування

32 Оперативний управлінський облік

33 Система інформаційних потоків

34 Інформація

35 Джерела управлінської інформації

36 Моніторинг

37 Контроль в системі контролінгу

38 Попередній контроль

39 Поточний контроль

40 Заключний контроль

41 Аналіз в системі контролінгу

42 Рекомендації для прийняття управлінських рішень

43 Бюджет

44 Бюджетування

45 Принципи бюджетування

46 Принцип відповідальності

47 Принцип постійності цілей

48 Принцип пріоритетності

49 Принцип причинності

50 Принцип узгодженості цілей

51 Загальний бюджет

52 Операційний бюджет

53 Бюджет прибутків і збитків

54 Фінансовий бюджет

55 Гнучкий бюджет

56 Фіксований бюджет

57 Бюджетування „від досягнутого”

58 Бюджетування з розробкою додаткових варіантів

59 Нуль-базис-бюджетування

60 Бюджет реалізації

61 Бюджет комерційних витрат

62 Виробничий бюджет

63 Бюджет потреби в матеріалах

64 Бюджет витрат на працю

65 Бюджет загальновиробничих витрат

66 Бюджет цехової собівартості продукції

67 Бюджет загальногосподарських витрат

68 Бюджет адміністративних витрат

69 Бюджет капіталовкладень

70 Бюджет грошових потоків

71 Прогнозований баланс

72 Контролінг маркетингу

73 Стратегічний контролінг маркетингу

74 Оперативний контролінг маркетингу

75 GAP-аналіз

76 Контролінг забезпечення ресурсами

77 АВС-аналіз

78 Логістичний контролінг

79 Фінансовий контролінг

80 Інформаційна підтримка менеджменту банку

81 Структурна підтримка ліквідності

82 Поточне забезпечення ліквідності

83 Підтримка ліквідних резервів

84 Cash-flow-аналіз

85 Інвестиційний контролінг

86 Дисконтування

87 Чиста приведена вартість

88 Внутрішня норма рентабельності

89 Термін приведеної окупності

90 Компаундінг

91 Ануїтет

92 Інвестиційний портфель

93 Контролінг інноваційних процесів

94 Проект-контролінг

95 Директ-костинг

96 Страндарт-костинг

97 Сума покриття

98 Аналітичні дані

99 Релевантна інформація

100 Інформаційний менеджмент

101 Інформаційний потік

102 Грошовий потік

103 Система

104 Складна динамічна система

105 Координація

106 Інтеграція

107 Системне мислення

108 Стратегічне мислення

109 Образ майбутнього

110 Образ сьогодення

111 Проміжна мета

112 Інформаційна функція контролінгу

113 Облікова функція контролінгу

114 Координаційна функція контролінгу

115 Функція планування і контролю

116 Ліквідність

117 Коефіцієнт ліквідності

118 Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

119 Коефіцієнт термінової ліквідності

120 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

121 Адаптивність

122 Адаптивна система планування

123 Бізнес-планування

124 Управлінське рішення

125 Центр відповідальності

126 Центр прибутку

127 Центр витрат

128 Центр доходів

129 Центр інвестицій

130 Поопераційний облік витрат

131 Коефіцієнт рентабельності

132 Коефіцієнт рентабельності активів

133 Коефіцієнт рентабельності реалізації

134 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

135 Формула Дюпона

136 Показники ділової активності

137 Коефіцієнт фінансової залежності

138 Фінансовий леверідж

139 Операційний леверідж

140 Платоспроможність

141 Прибуток

142 Маржинальний прибуток

143 Постійні витрати

144 Змінні витрати

145 Постійно-змінні витрати

146 Прямі витрати

147 Непрямі витрати

148 Маржинальний аналіз

149 Точка покриття

150 Управлінський облік за повною собівартістю

151 Управлінський облік за фактичною собівартістю

152 Управлінський облік за нормативною собівартістю

153 Управлінський облік за плановою собівартістю

154 Управлінський облік за усіченою собівартістю

155 Простий директ-костинг

156 Облік покриття постійних витрат

157 Облік покриття постійних витрат з відносно прямими витратами

158 Облік планових граничних витрат

159 Елімінування

160 Факторний аналіз відхилень

161 Ланцюговий метод факторного аналізу

162 Метод абсолютних різниць

163 Метод відносних різниць

164 Індексний метод

165 Контролінг банку

166 Стратегічний контролінг банку

167 Оперативний контролінг банку

168 Система планування банківської діяльності

169 Стратегічне планування банківської діяльності

170 Тактичне планування банківської діяльності

171 Оперативне планування банківської діяльності

172 Внутрішній ROI-аналіз

173 Зовнішній ROI-аналіз

174 Контролінг ризиків

175 Стратегічні ризики

176 Оперативні ризики

177 Ризики результату

178 Ризики ліквідності

179 Фінансове моделювання банківської діяльності

180 Управління фінансовими потоками банку

181 Контроль балансу банку

182 Оптимізація грошових потоків

183 Сценарний аналіз руху грошових потоків

184 Маржа (сума покриття) кредитної операції

185 Управлінський облік банку

186 Контролінг видатків

187 Контролінг санації підприємства

188 Система раннього попередження і реагування

189 Дискримінантний аналіз

190 Прогнозування банкрутства

191 Методи прогнозування банкрутства

192 Фундаментальний підхід до прогнозування банкрутства

193 Технічний підхід до прогнозування банкрутства

194 Модель Альтмана

195 Модель Спрінгейта

196 Стратегія санації підприємства

197 План фінансового оздоровлення підприємства

198 Аналіз шляхів досягнення беззбитковості підприємства

199 Внутрішній аудит підприємства

200 Принципи внутрішнього аудиту

 

 Таблиця 3 - Таблиця вибору задач

Номер задачі і варіант
№ зач. № зач
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -  
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Задача 1.

Вихідні дані:

Підприємство „АВС” виробляє і продає продукцію, змінні витрати на яку складають Вз грн на кожну одиницю продукції. Постійні витрати складають Х грн. Підприємство може реалізувати ОР1одиниць продукції за ціною Ц1 грн та отримати прибуток П1 грн.

Крім того існують наступні альтернативні варіанти:

А) ПродатиОР2 одиниць продукції за ціною Ц2 грн;

Б) Продати ОР3 одиниць продукції за ціною Ц3грн.

Необхідно:

Визначити постійні витрати та вибрати серед запропонованих варіантів найбільш оптимальний з вашої точки зору. Обґрунтувати рішення. Результати розрахунку необхідно занести в таблицю:

Обсяг виробництва Змінні витрати Постійні витрати Ціна (за од. прод.) Виторг Прибуток
од. прод. всього од. прод. всього
               

Варіанти:

Варіант Вз ОР1 Ц1 П1 ОР2 Ц2 ОР3 Ц3
2,8 3,2 2,5
3,1 4,0 4,5 3,6
4,2 5,4 4,7

 

Задача 2.

Вихідні дані:

Підприємство „АВС” прогнозує реалізувати ОР од. продукції за рік (ціна – Ц грн за од.).

Змінні витрати на одиницю реалізованої продукції складають Вз грн. Постійні витрати оцінюються в розмірі Вп грн.

Необхідно:

- знайти точку покриття в натуральному вимірі;

- визначити критичний обсяг реалізації, грн;

- визначити місяць звітного року, коли буде досягнуто точку покриття (за умови рівномірної реалізації);

- знайти критичний обсяг реалізації за допомогою графіка.

Варіанти:

Варіант ОР Ц Вз Вп

 

Задача 3.

Вихідні дані:

Підприємство „АВС” характеризується наступними показниками з виробництва окремих видів продукції:

Показники, грн Види продукції
А Б В Г Д Е Є Ж
Виторг від реалізації 224,1 382,5 438,5 336,7 580,8 246,2
Змінні витрати 26,5 29,1 28,9 29,1 76,2
Сума покриття 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
Постійні витрати за видами продукції 98,1 196,3 235,6 147,2 539,8 490,8 107,9 117,8
Сума покриття 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
Разом ? ? ? ?
Постійні витрати дільниць 61,5 79,9 215,4 47,2
Сума покриття 3 ? ? ? ?
Разом ? ?
Постійні витрати підрозділів 20,4
Сума покриття 4 ? ?
Разом ?
Загальновиробничи витрати 58,7
Результат діяльності ?

Необхідно:

- розрахувати недостатні показники;

- визначити результат діяльності підприємства за схемою розрахунку сум покриття;

- зробити висновки, виходячи з отриманих результатів діяльності підприємства;

- розробити альтернативні варіанти управлінських рішень для окремих видів продукції згідно варіантів:

 

Варіанти:

Варіант Види продукції
А, Б, В, Г
Д, Е, Є, Ж
А, Б, Д, Е
А, Б, Є, Ж
В, Г, Д, Е
В, Г, Є, Ж
А, В, Д, Є
Б, Г, Е, Ж
А, Г, Д, Ж
Б, В, Е, Є

 

Задача 4.

Підприємство „АВС” виробляє ОР одиниць продукції на місяць, собівартість якої складається із витрат, зазначених в таблиці нижче.

Підприємство „АВС” отримало від клієнта пропозицію про додаткове замовлення в обсязі ОРд од. за ціною Ц2 грн за од. (звичайна ціна – Ц1 грн за од.).

Замовник бажає отримати продукцію вищої якості, що потребує додаткових витрат в розмірі Х% нормативної собівартості.

Елементи собівартості Для рівня реалізації ОР, тис. грн Для додаткового замовлення ОРд, тис. грн Разом, ОР+ОРд, тис. грн
Витрати на матеріали ? ?
Заробітна платня ? ?
Інші змінні витрати ? ?
Постійні витрати - ?
Разом ? ? ?
Собівартість одиниці продукції ? ? -
Ціна реалізації одиниці продукції Ц1 Ц2 -
Прибуток на одиницю продукції ? ? -
Загальний прибуток ? ? ?

Необхідно:

- заповнити таблицю;

- розрахувати собівартість одиниці продукції додаткового замовлення, визначити результат;

- сформувати інформацію для керівництва про доцільність прийняття додаткового замовлення.

Варіанти:

Варіант ОР ОРд Ц1 Ц2 Х
3,5 3,09
3,4 3,01 9,5
3,3 2,9
3,2 2,81 10,5
3,1 2,69
2,

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.