Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

II. Міжнародні нормативно-правові акти1. Загальна декларація прав людини: Резолюція 217А (III) Генеральної
Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права: Резолюція 2200А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 1966 p.: Ратифікований Українською РСР згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148.

3. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 р.

4. Загальна декларація про ліквідацію голоду і недоїдання: Резолюція 3348 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1974 р.

5. Декларація соціального прогресу і розвитку: Резолюція 2542 (XXIV) Генеральної Асамблеї ООН від 11 грудня 1969 г.

6. Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй: Затв. Резолюцією 55/2 Генеральної Асамблеї ООН від 8 вересня 2000 р.

7. Конвенція МОП про безробіття № 2 від 29 жовтня 1919 p.: Ратифікована
Україною згідно з постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 р. № 3931-ХІІ.

8. Конвенція МОП про політику в галузі зайнятості № 122: Ратифікована СРСР 29 травня 1968 р.

9. Конвенція МОП № 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі з сімейними обов'язками 1957 p.: Ратифікована Україною 22 жовтня 1999 р.

10. Конвенція МОП № 159 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів: Ратифікована Україною 6 березня 2004 р. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший протокол та протоколи №2,4, 7 та 11 до Конвенції: Ратифіковані Україною 17 липня 1997 р.

11. Європейська соціальна хартія (переглянута): Прийнята Радою Європи З травня 1996 p.: Підписана Україною 7 травня 1999 р.

12. Європейський кодекс соціального забезпечення, прийнятий Радою Європи 11 березня 1964 p., переглянутий у червні 1990 р.

13. Європейська конвенція про соціальну та медичну допомогу: Підписана державами — членами Ради Європи 11 грудня 1953 р.

14. Хартія основних соціальних прав працівників Європейського Економічного Співтовариства: Підписана у Страсбурзі у 1989 р.

15. Гельсінкська декларація: Рекомендації для лікарів, які проводять біомедичні досліди на людині: Прийнята 18-ю Всесвітньою Медичною Асамблеєю у Гельсінкі в червні 1984 р.

16. Лісабонська декларація про права пацієнтів, прийнята ВМА у 1981 р.

17. Декларація про розвиток прав пацієнтів в Європі: Затверджена на Європейській нараді з прав пацієнтів в Амстердамі у 1994 р.

18. Міжнародний кодекс медичної етики: Прийнятий ВМА у 1949 р.

19. Женевська декларація про лікарську таємницю: Прийнята ВМА у 1948 р.

20. Декларація стосовно евтаназії: Прийнята 39-ю сесією ВМА у Мадриді в 1987 р.

Додаткова література

1. Андреев B.C. Право социального обеспечения в СССР: Учебник. — М.: Юрид. лит., 1974.

2. Андреев B.C. Деонтология, медицинское право, право социального обеспечения // Сов. юстиция. — 1980. — № 24.

3. Андреев B.C. Право социального обеспечения в СССР. — М., 1987.

4. Андреев B.C. Право граждан СССР на материальное обеспечение в старо­
сти и при нетрудоспособности и его юридические гарантии. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. — М., 1966.

5. Андріїв В.М. Соціальне страхування: історія проблеми // Соц. захист. — 1999. — № 3. — С. 43—51.

6. Батьігин К.С. Правовьіе проблеми социального страхования в СССР: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. — М., 1975.

7. Батьігин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: Учеб. посо-
бие. — М., 1995.

8. Безугла Я.І. Трудовий стаж і його юридичне значення. — К.: Знання, 1979.

9. Безугла Я.І. Актуальні проблеми соціального забезпечення і захисту в Україні // Проблеми соціального захисту в Україні: Мат. наук.-практ. конф., 20—21 червня 1996 р. — Чернігів, 1996. — С. 6—14.

10. Болотіна Н.Б. До питання про модель соціального забезпечення в Україні // Державність. — 1993. — № 2. — С. 3—4.

11. Болотіна Н.Б. Соціально-забезпечувальні правовідносини // Актуальні проблеми формування правової держави: Вісник Львів, ун-ту. — Сер. юрид. — Вип. 32. — Л., 1995. — С. 51—53.

12. Болотіна Н.Б. До питання про структуру системи права соціального забезпечення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат. І регіон, наук.-практ. конф. Лютий 1995 р. — Л., 1995. — С. 77—79.

13. Болотіна Н.Б. Концепція кодифікації законодавства України про соціальне забезпечення // Право України. — 1996. — № 7. — С. 51—53.

,,* 14. Болотіна Н.Б. Соціальний захист прав особи при корекції статі // Вісник Львів, ун-ту. — Сер. юрид. — Вип. 34. — Л., 1999. — С. 128—131.

15. Болотіна Н.Б. Медичне право в системі права України // Право України. — 1999. — № 7. — С. 116—121.

16. Болотіна Н.Б. Допомога по вагітності і пологах // Юридична енциклопедія. — Т. 2. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. — С. 289.

17. Болотіна Н.Б. Деякі питання систематизації соціального законодавства // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики:Мат. міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. — С. 259—263.

18. Болотіна Н.Б. Медичне право // Юридична енциклопедія. — Т. 3. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. — С. 608—609.

19. Болотіна Н.Б. Медична допомога // Юридична енциклопедія. — Т. 3. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. — С. 607—608.

;; 20. Болотіна Н.Б. Медико-біологічний експеримент // Юридична енцикло­педія. — Т. 3. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. — С. 604 —605.

21. Болотіна Н.Б. Медицина катастроф // Юридична енциклопедія. — Т. 3. — К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. — С. 606—607.

22. Болотіна Н.Б. Медичне страхування // Юридична енциклопедія. — Т. 3. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. — С. 609—610.

23. Болотіна Н.Б. Медико-соціальна експертиза // Юридична енциклопедія. — Т. 3. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. — С. 606.

24. Болотіна Н.Б. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: окремі правові питання запровадження // Актуальні проблеми держави та права: 36. наук. пр. ОНЮА. — Вип. 7. — О., 2000. — С. 94—101.

25. Болотіна Н.Б. Про принципи сучасного права соціального забезпечення України // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. ОНЮА. — Вип. 9. — О., 2000. — С. 44—52.

26. Болотіна Н.Б. Соціальна політика і соціальне право України та Європейського Союзу: питання адаптації // Актуальні проблеми політики: 36. наук, пр. ОНЮА. — 2000. — № 1. — С. 212—217.

27. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право України. — 2000. — № 3. — С. 35—39.

28. Болотіна Н.Б. Загальна декларація прав людини і реформа соціального забезпечення в Україні // Вісник Одес. ін-ту внутр. справ. — 2000. — № 1. — С. 77—81.

29. Болотіна Н.Б. Соціальне право України: окремі теоретичні проблеми формування та розвитку // Право України. — 2000. — № 12. — С. 24—28.

30. Болотіна Н.Б. Тендерний розвиток: міжнародні ініціативи і трансформація концепції // Актуальні проблеми політики: 36. наук. пр. — Вип. 10—11. — О., 2000. — С. 114—119.

31. Болотіна Н.Б. Міжнародний контроль за забезпеченням соціальних прав людини // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наук. ст. / Прикарп. ун-т ім. В. Стефаника. — Вип. IV. — Івано-Франківськ, 2000. — С. 67—73.

32. Болотіна Н.Б. Соціальне законодавство України. Тендерна експертиза. — К.: Логос, 2001. — 82 с.

33. Болотіна Н.Б. Предмет права соціального забезпечення України // Вісник Львів, нац. ун-ту. — Сер. юрид. — Вип. 36. — Л., 2001. — С. 393—399.

34. Болотіна Н.Б. Міжнародне соціальне право: досвід для України щодо стандартизації соціальних прав // Держава і право: 36. наук. пр. — Юрид. і політ, науки. — Вип. 11. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — С. 10—14.

35. Болотіна Н.Б. Метод сучасного права соціального забезпечення // Юрид.вісник. — 2001. — № 1. — С. 108—113.

36. Болотіна Н.Б. Право соціального забезпечення України: системно-структурний аналіз // Право України. — 2001. — № 5. — С. 24—29.

37. Болотіна Н.Б. Перспективи розвитку медичного права України // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. — Вип. 11. — О.: Юрид. літ., 2001. — С. 300—304.

38. Болотіна Н.Б. Розвиток юридичної освіти в Україні: Яким має бути викладання соціально-правових дисциплін сьогодні // Вища шк. — 2002. — № 2. — С. 59—67.

39. Болотіна Н.Б. Пацієнт як суб'єкт медичних правовідносин у сфері охорони здоров'я // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень Київ, ін-ту внутр. справ. — 2002. — № 7. — С. 119—127.

40. Болотіна Н.Б. Пацієнт // Юридична енциклопедія. — Т. 4. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2003. — С. 463.

41. Болотіна Н.Б. Правовий статус пацієнта // Правова держава. — 2003. —
Вип. 14. — С. 301—309.

42. Болотіна Н.Б. Соціальне право та його розвиток в Україні // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень КІВС. — Вип. 8. — К., 2003. —С. 361—365.

43. Болотіна Н.Б. Право соціального забезпечення // Юридична енциклопе­
дія. — Т. 5. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2003. — С. 32.

44. Болотіна Н.Б. Рівноправ'я чоловіків і жінок // Юридична енциклопедія. — Т. 5. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2003. —С. 329—330.

45. Болотіна Н.Б. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) // Юридична енциклопедія. — Т. 5. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2003. — С. 483—484.

46. Болотіна Н.Б. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання забезпечення // Юридична енциклопедія. — Т. 5. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2003. — С. 555—556.

47. Болотіна Н.Б. Соціальне страхування на випадок безробіття // Юридична енциклопедія. — Т. 5. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Ба­
жана, 2003. — С. 556—557.

48. Болотіна Н.Б. Соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням за­
безпечення // Юридична енциклопедія. — Т. 5. — К.: Вид-во "Укр. енцикло­
педія" ім. М.П. Бажана, 2003. — С. 557—558.

49. Болотіна Н.Б. Соціальний захист // Юридична енциклопедія. — Т. 5. —
К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2003. — С. 558—559 (у співав­
торстві).

50. Болотіна Н.Б. Соціальні права людини та їх державне забезпечення:
сучасні тенденції розвитку // Захист соціальних прав людини і громадянина
в Україні — проблеми юридичного забезпечення: Мат. наук.-практ. конф.,
ЗО січня 2003 p., м. Київ / За ред. Н.Б. Болотіної. — К.: КІВС, 2003. —
С. 8—12.

51. Болотіна Н.Б. Принцип рівності чоловіків і жінок та його реалізація в
законодавстві (загальні положення) // Міжнародний досвід державного забез­
печення рівності жінок та чоловіків: Мат. міжнар. конф., Київ, ЗО червня —
1 липня 2003 р. — К., 2003. — С. 116—117.

52. Болотіна Н.Б. Трансплантація органів і тканин людині // Юридична
енциклопедія. — Т. 6. — К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана,

2004. — С. 117—119.

53. Болотіна Н.Б. Транссексуалізм // Юридична енциклопедія. — Т. 6. —
К.: Вид-во "Укр. енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. — С. 123—124.

54. Болотіна Н.Б., Феськов М.М. Сучасні стандарти Ради Європи і юридич­
на практика в Україні у питаннях тендерної рівності // Проблеми пенітенці­
арної теорії і практики: Бюлетень КІВС. — Вип. 9. — К., 2004.

55. Болотіна Н.Б. Міжнародні стандарти соціальних прав та напрямки їх
упровадження в юридичну практику України // Захист соціальних та еконо­
мічних прав: міжнародні стандарти і законодавство України: Мат. наук.-практ.
конф., 12 березня 2004 p., м. Київ / За ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. —
К.: КЮІ МВС України, 2004. — Ч. І. — С. 9—16.

56. Виков А.Н. Страхование рабочих как фактор промьішленности и рус-
ские страховьіе законьї. — СПб., 1913.

57. Вагнер А. Социальньш вопрос. — СПб., 1906.

58. Видгорчик НА. Теория и практика социального страхований. — М., 1923.

59. Вимір та шляхи подолання бідності в Україні // Соц. захист. — 1998. —
№8. — С. 19—20.

60. Волгин НА. Японский опьіт решения економических и социально-тру-
довьіх проблем. — М., 1998.

61. Гавриленко І.М., Мельник П.В., Недюха М.П. Соціальний розвиток:
Навч. посіб. для ВНЗ. — Ірпінь, 2001. — 483 с.

62. Гарасимів Т.З. Принципи права соціального забезпечення. — Дрогобич,
2002. — 128 с.

63. Гладун З.С. Законодательство о здравоохранении // Государство и пра­
во. — М., 1994. — № 10.

64. Гладун З.С. Правове становище громадян в галузі охорони здоров'я //
Право України. — 1994. —- № 10.

65. Гусов К.Н., Курилин М.Н. Международно-правовое регулирование тру­
да. — М., 1992.

66. Дембо Л.И. Врачебное право. — Вьіп. 1: Санитарно-социальное законо­
дательство. — СПб., 1914.

67. Драгонец Я., Холондер П. Современная медицина и право. — М., 1991.

68. Догадов В.М. Социальное страхование. — М., 1926.

69. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах чело-
века и Европейская Социальная Хартия: право и практика: Пер. с англ. — М.:
Изд-во Моск. ин-та независимого междунар. права, 1998.

70. Європейський Суд з прав людини. Базові матеріали. Застосування прак­
тики. — К.: Укр. центр правничих студій, 2003. — 582 с.

71. Життлер А.Б. Організація соціального забезпечення у Франції. — К.,
1993.

72. Забелин Л.В. Теория социального обеспечения. — М., 1924.

 

73. Забелин Л.В. Теоретические основьі социального страхования. — М.,
1926.

74. Зарубей В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в
Україні // Право України. — 1999. — № 8. — С. 52—53.

75. Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми
юридичного забезпечення: Мат. наук.-практ. конф., ЗО січня 2003 p., м. Київ /
За ред. Н.Б. Болотіної. — К.: КІВС, 2003. — 200 с.

76. Захист соціальних та економічних прав: міжнародні стандарти і зако­
нодавство України: Мат. наук.-практ. конф., 12 березня 2004 p., м. Київ: У 2 ч. /
За ред О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. — К.: КЮІ МВС України, 2004.

77. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова 9.Г. Комментарий к новому
пенсионному законодательству. — М.: ООО "ТК Велби", 2003. — 336 с.

78. Захаров М.Л., Тучкова 9.Г. Право социального обеспечения России:
Учебник. — М.: БЕК, 2001. — 576 с.

79. ЗайкинАД. Правоотношения по пенсионному обеспечению. — М., 1974.

80. Зуб І.В. Проблеми реформування соціального страхування в Україні //
Профспілкові відомості. —1995. — № 4. — Жовтень — листопад. — С. 2—4.

81. Иванова Р.И., Тарасова В А. Предмет и метод советского права соци-
ального обеспечения. — М., 1983.

82. Иванова Р.И. Правоотношения по соціальному обеспечению в СССР. —
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.

83. Кир'ян Т., Шаповал М., Вітер В. Світовий досвід застосування соціаль­
них стандартів // Соц. захист. —1999. — № 3. — С. 66—73.

84. Лібанова Л. Бідність: визначення, критерії та показники // Україна:
аспекти праці. — 1997. — № 7.

85. Малина М.Н. Человек и медицина в современном праве: Учеб.-практ.
пособие. — М.: БЕК, 1995. — 272 с.

86. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учеб. пособие. — М.:
Книжньїй мир, 1999. — 240 с.

87. Медичне право України: 36. нормативно-правових актів / Упоряд. і наук,
ред. Н.Б. Болотіна. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 2001. — 412 с.

88. Миронова Т.К. Развитие законодательства о социальном обеспечении:
новьіе подходьі // Государство и право. — 1995. — № 2. — С. 42—46.

89. Мітчел В. Регулювання недержавного пенсійного забезпечення: Пер. з
англ. // Соц. політика і соц. робота. — 1998. —№ 3. — С. 16—28.

90. Нипорко Ю., Стадник М. Міжнародній організації праці — 80 років //
Право України. —1999. — № 7. — С. 127—131.

91. Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование. —
М., 1911.

92. Пилипенко ПД. Право соціального забезпечення у системі соціального
права // Право України. — 2004. — № 10. — С. 96—99.

93. Полтавець В. Соціальна робота в Україні: перші кроки: Монографія. —
К., 2000. — 230 с.

94. Права людини. — К.: Право, 1997. — С. 13—19.

95. Право социального обеспечения: Учеб. пособие / Под ред. К.Н. Гусова. —М.: Проспект, 1999. — 344 с.

96. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового
права // Право України. — 1999. — № 10. — С. 58—61.

97. Прилипко С. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умо­
вах ринкової економіки // Право України. — 2003. — № 2. — С. 45—49.

98. Приходько С.Г. Деякі напрями систематизації законодавства у сфері
соціального захисту громадян // Систематизація законодавства в Україні:
проблеми теорії і практики: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Ін-т зако­
нодавства Верховної Ради України, 1999. — С. 529—533.

99. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. —1999. — № 9. — С. 22—26.

100. Приходько С. Адміністративна реформа: стан та перспективи розвитку
органів виконавчої влади у сфері соціального захисту громадян // Право Украї­
ни. — 1999. — № 11. — С. 87—92.

101. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навч.
посіб. — К.: Атіка, 2004. — 464 с. ,у: >

101. Роик В.Д. Модернизация системьі социальной защитьі и место в ней
социального страхования // Аналитический вестн. Совета Федерации Феде­
рального Собрания Российской Федерации. — 2003. — № 10 (203).

102. Санстейн К.Р. Отрицательньїе качества положительньїх прав // Консти-
туционное право: Восточноевроп. обозрение. — 1998. — № 2 (23). — С. 39 —42.

103. Семашко НЛ. Право на социальное обеспечение. — М., 1938.

104. Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа // Право України. —1999. — № 10. — С. 61—63.

105. Сивак CM. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і
пенсійна реформа // Право України. — 1997. — № 12. — С. 70—74.

107. Синчук С.М., Бурак ВЯ. Право соціального забезпечення України:
Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — 306 с.

108. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. —
К.: Юрінком Інтер, 1998.

109. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан
Украиньї: Науч.-практ. комментарий и сб. нормативних актов. — X.: Одис-
сей, 1999.

110. Смирнова М.О. Источники права социального обеспечения // Правове-
дение. — 1981. — № 3.

111. Советское право социального обеспечения / Под ред А.Д. Зайкина. —
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

112. Социальное обеспечение в странах запада. Франция, ФРГ, Италия: Сб.
обзоров. — М., 1994.

113. Социальное страхование и социальная защита: Доклад Генерального
директора МБТ на Международной конференции труда. Женева, 1993 // Че-
ловек и труд. — 1993. — № 9.

114. Социальньїе права человека и социальньїе обязанности государства /
Под ред. В.А. Иваненко — СПб.: Юрид. центр Пресе, 2003. — 404 с.

115. Соціальні послуги і неприбуткові недержавні організації // Соц. за­
хист. — 1999. — № 6. — С. 54—60.

116. Статків Б. Судовий захист — соціальним правам громадян // Право
України. — 1996. — № 10. — С. 30—33.

117. Статків Б. Соціальному обслуговуванню — законодавче закріплення //
Право України. — 1997. — № 10. — С. 31—35.

118. Статків Б. Загальна характеристика юридичних фактів у пенсійному
забезпеченні // Право України. — 1998. — № 1. — С. 115—119.

119. Статків Б. Місце права соціального забезпечення в системі права
України // Право України. — 2001. — № 11. — С. 80—83.

120. Статків Б.І. Функції права соціального забезпечення: вимоги сього­
дення // Право України. — 2001. — № 7. — С. 66—69.

121. Статків Б. Норми права соціального забезпечення // Право України. —
2002. — № 2. — С. 74—78.

122. Сташків Б. Право соціального забезпечення як самостійна галузь пра­
ва та науки: Конспект лекції. — Чернігів, 2003. — 44 с

123. Сташків Б. Правовідносини у сфері соціального забезпечення: Конс­
пект лекції. — Чернігів, 2003. '<-.-ї:У<\

124. Стецвнко С.Г. Медицинское право: Учебник. — СПб.: Юрид. центр
Пресе, 2004. — 572 с

125. Стичинский БЛ. Проблемы совершенствования правового регулиро­
вания социального обеспечения граждан: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук /
Укр. юрид. академия. — X., 1992.

126. Тарасова ВЛ. Юридические факты в области пенсионного обеспече­
ния. — М., 1974.

127. Теренс М. Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за
ринкової економіки: Пер. з англ. — К.: Основи, 1996.

128. Топорнин Б.Н. Европейское право. — М.: Юристъ, 1998. — С. 100—
105; 176—179; 218—226.

129. Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты:
Сравнительно-правовое исследование / Под ред. Э.Б. Френкель. — М.: Юристъ,
2002. — 687 с.

130. Україна. Соціальна сфера у перехідний період. — К.: Основи, 1994. —
247 с.

131. Умови проходження служби і соціальний захист працівників міліції:
36. нормативно-правових актів України / Упоряд.: О.В. Терещук, О.Ф. Штань-
ко, Н.Б. Болотіна. — К.: Вікар, 2003.

132. Фогель Я.М. Социальное обслуживание в СССР. — М., 1980.

133. Фогель Я.М. Социальное обслуживание инвалидов. — М.: Юрид. лит.,
1986.

134. Хинц Р.П. Частные пенсии в США и их регулирование // Пенсия. —
1997. — № 12. — С. 54—59.

135. Хижий Э.К. Эволюция частных пенсионных систем в некоторых стра­
нах Европы и Америки // Актуальные проблемы Европы. Американо-Евро-
пейские отношения на современном этапе: Проблемно-тематический сб. —
1999. — № 1. — С. 151—169.

136. Честное И.Л. Универсальны ли права человека? (Полемические раз­
мышления о Всеобщей декларации прав человека) // Правоведение. — 1999. —
№ 1. — С. 73—82.

137. Шайо А. Как верховенство права погубило реформу социальной защи­
ты в Венгрии // Конституционное право: Восточноевроп. обозрение. — 1996. —
№ 2 (15). — С. 2—11; 1998. — № 2 (23). — С. 54—63.

138. Шайхатдинов В.Ш. Теория социального обеспечения. — Саратов, 1982.

139. Шайхатдинов В.Ш. Теоретические проблемы советского права соци­
ального обеспечения. — Свердловск, 1986.

140. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения Российской Фе­
дерации: Учеб. пособие. — Вып. 1. — Екатеринбург, 1996.

141.Яценко В., Вінер М. Стратегія пенсійної реформи для України //
Україна: аспекти праці. — 1999. — № 5. — С. 19—26.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.