Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно

з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

 

2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві

належать до компетенції його власника (власників) або

уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до

законодавства та установчих документів.

 

3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських

операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,

регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше

трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган

(посадова особа), який здійснює керівництво підприємством

відповідно до законодавства та установчих документів.

 

4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку

підприємство самостійно обирає форми його організації:

 

введення до штату підприємства посади бухгалтера або

створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

 

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку,

зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку

діяльність без створення юридичної особи;

 

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

 

самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання

звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця

форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися

на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в

бюджетних установах. { Абзац п'ятий частини четвертої статті 8 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI ( 2457-17 ) від

08.07.2010 }

 

Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб,

повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах

визначаються Кабінетом Міністрів України. { Частину четверту

статті 8 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2457-VI

( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

 

5. Підприємство самостійно:

 

визначає за погодженням з власником (власниками) або

уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до

установчих документів облікову політику підприємства; { Абзац

другий частини п'ятої статті 8 в редакції Закону N 3332-VI

( 3332-17 ) від 12.05.2011 }

 

обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему

регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення

інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим

Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і

технології обробки облікових даних;

 

розробляє систему і форми внутрішньогосподарського

(управлінського) обліку, звітності і контролю господарських

операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських

документів;

 

затверджує правила документообороту і технологію обробки

облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів

аналітичного обліку;

 

може виділяти на окремий баланс філії, представництва,

відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести

бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до

фінансової звітності підприємства;

 

визначає доцільність застосування міжнародних стандартів

(крім випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних

стандартів визначена законодавством). { Частину п'яту статті 8

доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 )

від 02.12.2010 }

 

6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні

умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити

неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками,

причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера

щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних

документів.

 

7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення

бухгалтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер):

 

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних

методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у

встановлені строки фінансової звітності;

 

організує контроль за відображенням на рахунках

бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

 

бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та

відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів

підприємства;

 

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях,

представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах

підприємства.

 

8. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських

операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку

майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного

балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну

комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.