Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні складові проектного аналізу 

Основними складовими проектного аналізу, що їх потрібно вивчити і дослідити, є:

1) Ідея, концепція проекту;

3 точки зору наукової спеціалізації проектний аналіз є синтезом знань з різних наукових дисциплін, сфокусованих на розв'язанні проблеми вибору найкра­щого економічного розвитку, чи стосується це суспільства, чи підприємства.

Проектний аналіз слід розуміти як динамічний процес, що відбувається у двох площинах — часовій і предметній. У часовій площині провадяться роботи, які забезпечують процес розвитку проекту, починаючи від виникнення самої ідеї проекту і до його завершення. У предметній площині здійснюється аналіз і роз­робка проекту в різних змістових аспектах. Сполучною ланкою цих площин є особлива трійця, до якої входять мета проекту, реально доступні ресурси та організаційні заходи.

Таким чином, проектний аналіз є інструментом планування й розвитку будь-якої діяльності. При цьому концепція проект­ного аналізу розглядає проект як процес, котрий складається з ряду послідовних стадій, і як структуру, елементами якої є цілі, ресурси та заходи.

Проектний аналіз можна визначити як метод, котрий доз­воляє системно оцінити вади й переваги проектів через встанов­лення логічних схем для:

— збирання та аналізу даних;

— визначення інвестиційних пріоритетів;

— розгляду альтернативних варіантів;

— аналізу існуючих проблем і врахування різних аспектів розробки та реалізації проектів до прийняття рішення про їх фінансування.

2) Життєвий цикл проекту

Цикл проекту (ЦП) є базовими елементом концепції проектного аналізу. Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. До поняття ЦП входить визначення різних стадій розробки й реалізації проекту.

ЦП являє собою певну схему або алгоритм, за допомогою якого відбувається встановлення певної послідовності дій при розробці та впровадженні проекту. Життєві цикли проекту визначають:

¾ яка робота має бути зроблена на кожній фазі;

¾ хто має бути залучений до проекту у кожній фазі.

Ступінь деталізації і термінологія опису відповідних процедур залежать від характеру проекту, предметної культури, поставлених завдань, наявних ресурсів і, можливо, уподобань та смаків проектного аналітика.

Реалізація проекту вимагає виконання певної кількості різноманітних заходів і робіт, які для зручності розгляду можна поділити на дві групи: основна діяльність і діяльність із забезпечення проекту. Такий поділ є поділом процесу реалізації проекту на фази і стадії, оскільки ці види діяльності часто не співпадають у часі.

До основної діяльності звичайно відносять аналіз проблеми, формування цілей проекту, базове та детальне проектування, виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здавання проекту, експлуатацію проекту, ремонт, обслуговування та демонтаж обладнання тощо.

Діяльність по забезпеченню проекту, в свою чергу, може бути поділена на організаційну, правову, кадрову, фінансову, матеріально-технічну, комерційну та інформаційну.

Єдиного й однозначного підходу до розподілу цих робіт у логічній послідовності та у часі не існує. При визначенні кількості фаз та етапів виконання проекту визначальними є цілі й умови реалізації проекту.

Деякі керуючі проектом вважають корисним використовувати життєвий цикл проекту як наріжний камінь для управління проектами. Життєвий цикл означає, що проекти мають обмежений відрізок часу існування, і що існують передбачувані зміни в рівні зусиль і уваги до життя проекту.

3) Принципи і критерії відбору та оцінки проекту;

Таблиця 1.3

Змістовий склад груп критеріїв відбору проектів

Групи критеріїв Склад
Зовнішні та екологічні критерії Правова забезпеченість проекту; можливість впливу перспективного законодавства на проект; реакція громадської думки на здійснення проекту; наявність шкідливих продуктів та виробничих процесів (позитивна, негативна, нейтральна); вплив проекту на рівень зайнятості
Критерії реципієнта, що здійснює проект Навички управління і досвід підприємців, якість керівного персоналу, компетентність і зв'язки, характеристика керуючих третьою стороною; стратегія у галузі маркетингу, наявність досвіду роботи на зовнішньому ринку; дані про фінансову спроможність, стабільність фінансової історії; досягнуті результати діяльності та їх тенденції; дані про потенціал зростання показники диверсифікації (висока, низька, середня)
Критерії науково-технічної перспективності Перспективність науково-технічних рішень, що використовуються; патентна чистота виробів і патентоспроможність технічних рішень; перспективність використання одержаних результатів у майбутніх розробках; міра впливу на інші проекти, що становлять державний інтерес.
Фінансові критерії Очікувана норма чистої теперішньої вартості; значення внутрішньої норми дохідності, що задовольняє інвестора; відповідність проекту критеріям ефективності інвестицій; строк окупності і сальдо реальних грошових потоків; стабільність надходження доходів від проекту; можливість використання податкових пільг; оцінка періоду утримання продукту на ринку, ймовірний обсяг продажів за роками; необхідність залучення позичкового капіталу (третіх осіб чи банківського) та його частка в інвестиціях; фінансовий ризик, пов'язаний зі здійсненням проекту.
Виробничі критерії Доступність сировини, матеріалів та необхідного додаткового устаткування; необхідність технологічних нововведень для здійснення проекту; наявність виробничого персоналу (за кількістю та кваліфікацією); можливість використання відходів виробництва; потреба в додаткових виробничих потужностях (додатковому устаткуванні).
Ринкові критерії Відповідність проекту потребам ринку; оцінка загальної місткості ринку щодо запропонованої та аналогічної продукції (послуг, технології) до моменту виходу запропонованої продукції на ринок (низька, середня, висока); оцінка ймовірності комерційного успіху; еластичність ціни на продукцію; необхідність маркетингових досліджень і реклами для просування запропонованого продукту на ринок; відповідність проекту вже наявним каналам збуту; оцінка перешкод для проникнення на ринок; захищеність від застарілої продукції; оцінка очікуваного характеру конкуренції (цінова, у сфері якості та ін.) та її вплив на ціну продукту
Регіональні критерії Ресурсна можливість регіону; міра соціальної нестабільності; стан інфраструктури.

 

4) Види аналізів:

¾ Аналіз комерційної здійсненності проекту

¾ Технічний аналіз

¾ Фінансовий аналіз

¾ Економічний аналіз

¾ Інституціональний аналіз

¾ Аналіз ризику

5) Методологія проектного аналізу

Методологія проектного аналізу спирається на систему принципів, першим з яких є принцип альтернативності. Він стосується як різноманітних можливостей використання ресурсів, так і шляхів досягнення проектних цілей, вибору найкращих варіантів проектних рішень. Принцип альтернативності зумовлює раціональну поведінку, що характеризується вибором найкращого варіанта з наявно можливих.

Дуже важливу роль при розгляді проектних рішень відіграє принцип обумовленості. Адекватна оцінка проекту, в основу якої покладено економічні цінності, можлива лише при чіткому розмежуванні вигід і витрат, які, в свою чергу, зумовлені рішенням про реалізацію проекту чи відмову від нього. Проектний аналіз концентрує увагу на тих змінних, значення яких змінилося внаслідок прийняття проекту чи відмови від нього. Тому при розрахунках оцінка проекту базується на тих потоках грошових коштів, значення яких безпосередньо пов’язано з реалізацією проекту.

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Продукція концерну «K&L» користується великим попитом, і це дає можливість керівництву розглядати проект збільшення продуктивності підприємства за рахунок випуску нової продукції.З цією метою необхідне наступне:

Додаткові витрати на придбання лінії вартістю Δ ІС 140 тис. дол.

Збільшення оборотного капіталу на Δ ОК 26 тис. дол.;

Збільшення експлуатаційних витрат:

а) витрати на оплату праці персоналу за перший рік Δ 39тис. дол., і надалі будуть збільшуватися на 2 тис. дол. щорічно;

б) придбання вихідної сировини для додаткового випуску Δ См 51тис. дол., і надалі вони будуть збільшуватися на 5 тис. дол. щорічно;

в) інші додаткові щорічні витрати складуть 2 тис. дол.

Обсяг реалізації нової продукції по п’яти роках Q1 – Q5 (тис.шт.) відповідно: 1 рік – 41; 2 рік – 42; 3 рік – 43; 4 рік – 44; 5 рік – 45.

Ціна реалізації продукції за перший рік 5 дол. за одиницю і буде щорічно збільшуватися на 0,5 дол.

Амортизація здійснюється рівними частками протягом усього терміну служби устаткування. Через п’ять років ринкова вартість устаткування складе 10% його початкової вартості

Витрати на ліквідацію через п’ять років складуть 5% ринкової вартості устаткування.

Для придбання устаткування необхідно взяти довгостроковий кредит, рівний вартості устаткування, під 12% річних терміном на п’ять років (норма доходу на капітал, вартість капіталу WACC = 12%). Повернення основної суми здійснюється рівними частками, починаючи з другого року (платежі наприкінці року).

Податок на прибуток – 25%.

 

Необхідно визначити:

1. Чисту ліквідаційну вартість;

2. Результат інвестиційної, операційної та фінансової діяльності;

3. Потік реальних грошей;

4. Сальдо реальних грошей;

5. Сальдо накопичених реальних грошей.

6. Основні показники ефективності проекту:

а) чистий приведений дохід;

б) індекс рентабельності;

в) період окупності.

7. Провести аналіз чутливості проекту.

8. Зробити висновки про можливість реалізації проекту і розробити пропозиції по підвищенню його ефективності.

Розв’язання :

1.Розраховуємо чисту ліквідаційну вартість за формулою:

ЧЛВ = ОД-Пп, (2.1)

де ЧЛВ – чиста ліквідаційна вартість;

ОД – операційний дохід;

Пп- податок на прибуток.

Операційний дохід розраховуємо за формулою:

ОД =Рс- Вл , (2.2)

де Рс - ринкова вартість устаткування;

Вл – витрати на ліквідацію.

Ринкова вартість розраховується за формулою:

Рс = ,(2.3)

де – додаткові витрати

Витрати на ліквідацію розраховуються за формулою:

Вл = Рс*5%/100%

Проводимо відповідні розрахунки:

Рс=160*10/100=16 тис. дол.

Вл=16*5/100=0,8 тис. дол.

ОД=16-0,8=15,2 тис.дол.

ПП=15,2*25/100=3,8 тис. дол.

ЧЛВ=15,2-3,8=11,4 тис. дол..

1. Знаходимо результат інвестиційної діяльності, який представимо в таблиці 2.1:

Таблиця 2.1

Інвестиційна діяльність по проекту

Показники Значення на кроці, тис. дол
Технологічна лінія, тис.дол -160 11,4
Збільшення оборотного капіталу, тис. дол. -30
Результат інвестиційної діяльності -190 11,4

Операційна діяльність:

Для визначення результату від операційної діяльності розрахуємо наступні показники:

Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою:

(2.4)

де Пв – первісна вартість обладнання;

Лв – ліквідаційна вартість обладнання;

Т – термін служби.

 

= 29,72 тис. дол.

Розраховуємо відсотки по кредиту:

0 1 2R 3R 4R 5R

Оскільки, згідно з договором сума щорічних виплат однакова, то отже погашення заборгованості складе

R = 160/4=40 тис. дол. Відсотки за кредитом по роках:

1рік = 160*0,12=19,2 тис. дол.

2рік = 160*0,12=19,2 тис. дол.

3рік = (160-40*1)*0,12=14,4 тис. дол.

4рік = (160-40*2)*0,12=9,6 тис. дол.

5рік=(160-40*3)*0,12=4,8 тис. дол.

Отримані результати розрахунку операційної діяльності представимо в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Операційна діяльність по проекту

Показники Значення на кроці, тис. дол
Обсяг продажу, тис. шт.
Ціна, тис. дол. 0,005 0,0055 0,006 0,0065 0,007
Виручка, тис. дол. 236,5
Оплата праці, тис. дол.
Матеріали,
Постійні витрати, тис. дол.
Амортизація, тис. дол 29,72 29,72 29,72 29,72 29,72
Відсотки по кредиту, тис. дол. 19,2 19,2 14,4 9,6 4,8
Сума витрат і амортизації, тис. дол. 143,92 150,92 153,12 155,32 157,52
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. 66,08 85,58 116,88 130,68 164,48
Податок на прибуток, тис. дол. 16,52 21,395 29,22 32,67 41,12
Проектований чистий дохід, тис. дол. 49,56 64,185 87,66 98,01 123,36
Результат від операційної діяльності F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 153,08

Результат від фінансової діяльності заносимо до таблиці 2.3

Таблиця 2.3

Фінансова діяльність по проекту

Показники Значення на кроці, тис. дол
Власний капітал, тис. дол
Довгостроковий кредит, тис. дол.
Погашення заборгованості, тис. дол -40 -40 -40 -40
Результат від фінансової діяльності -40 -40 -40 -40

Знаходимо показник комерційної ефективності, який складається з потоку реальних грошей, сальдо реальних грошей, сальдо накопичених реальних грошей значення яких зобразимо в таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Показники комерційної ефективності

Показники Значення на кроці, тис. дол
Результат інвестиційної діяльності F1(t) -190 11,4
Результат від операційнаї F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 153,08
Потік реальних грошей, тис. дол -190 79,28 93,905 117,38 127,73 164,48
Результат від фінансової діяльності F3(t) -40 -40 -40 -40
Сальдо реальних грошей, тис. дол. 79,28 53,9 77,38 87,73 124,48
Сальдо накопичених реальних грошей, тис. дол. 79,28 133,18 210,56 298,29 422,77
               

У даному проекті дотримується необхідна умова прийняття проекту, тобто позитивне значення сальдо накопичених реальних грошей на кожному часовому інтервалі.

Розраховуємо чисту теперішню вартість:

NPVбаз=-190+6,47+(79,28/1,12+93,9/1,122+117,38/1,123+127,73/1,124+

+153,08/1,125)= 213,70

Індекс рентабельності ІР:

= 2,02

Період окупності:

1,72 року.

Припустимо, що на 5 кроці реалізації попит на продукцію концерну збільшиться на 10%.

Таблиця 2.5

Операційна діяльність по проекту

при збільшенні попиту на продукцію на 10%

Показники Значення на кроці, тис. дол
Обсяг продажу, тис. шт.
Ціна, тис. дол. 0,005 0,0055 0,006 0,0065 0,007
Виручка, тис. дол. 236,5 354,2
Оплата праці, тис. дол.
Матеріали,
Постійні витрати, тис. дол.
Амортизація, тис. дол 29,72 29,72 29,72 29,72 29,72
Відсотки по кредиту, тис. дол. 19,2 19,2 14,4 9,6 4,8
Сума витрат і амортизації, тис. дол. 143,92 150,92 153,12 155,32 157,52
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. 66,08 85,58 116,88 130,68 196,68
Податок на прибуток, тис. дол. 16,52 21,395 29,22 32,67 49,17
Проектований чистий дохід, тис. дол. 49,56 64,185 87,66 98,01 147,51
Результат від від операційної діяльності F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 177,23

Перерахуємо потік реальних грошей від операційної діяльності на 5 кроці реалізації проекту і приведемо його чистої вартості Таблиця 2.6

Таблиця 2.6

Потік реальних грошей від операційної діяльності

при підвищенні попиту на 10%

Показники Значення на кроці, тис. дол
Результат інвестиційної діяльності F1(t) -190 11,4
Результат від операційнаї F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 177,23
Дисконтний множник 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674
Дисконтована інвестиційна діяльність -190 6,47
Дисконтована операційна діяльність 70,79 74,86 83,55 81,17 100,56

 

Чисту теперішню вартість NPV.

NPV1 = (70,79+74,86+83,55+81,17+100,56) +(-190-6,47)=227,40

Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом, використовуючи наступну формулу:

,

Де - нове значення .

1 = +6,41%

Еластичність зміни NPV, що розраховується за формулою:

Е= 6,41/10= +0,64%

Припустимо, що обсяг витрат на вхідну сировину нашого концерну

збільшилися на 10%. В результаті будуть спостерігатися зміни, які відображені в таблиці 2.7

 

Таблиця 2.7

Операційна діяльність по проекту при збільшенні обсягу витрат на

вхідну сировину на 10%.

 

Показники Значення на кроці, тис. дол
Обсяг продажу, тис. шт.
Ціна, тис. дол. 0,005 0,0055 0,006 0,0065 0,007
Виручка, тис. дол. 236,5
Оплата праці, тис. дол.
Матеріали,
Постійні витрати, тис. дол.
Амортизація, тис. дол 29,72 29,72 29,72 29,72 29,72
Відсотки по кредиту, тис. дол. 19,2 19,2 14,4 9,6 4,8
Сума витрат і амортизації, тис. дол. 143,92 150,92 153,12 155,32 164,52
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. 66,08 85,58 116,88 130,68 157,48
Податок на прибуток, тис. дол. 16,52 21,395 29,22 32,67 39,37
Проектований чистий дохід, тис. дол. 49,56 64,185 87,66 98,01 118,11
Результат від операційної діяльності F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 147,83

Таблиця 2.8

Потік реальних грошей від операційної діяльності при збільшенні обсягу витрат на вихідну сировину на 10 %

Показники Значення на кроці, тис. дол
Результат інвестиційної діяльності F1(t) -190 11,4
Результат від операційнаї F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 147,83
Дисконтний множник 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674
Дисконтована інвестиційна діяльність -190 6,47
Дисконтована операційна діяльність 70,79 74,86 83,55 81,17 83,88

Чисту теперішню вартість NPV.

NPV2 = (70,79+74,86+83,55+81,17+83,88)+( -190-6,47) = 210,72

Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом, використовуючи наступну формулу: ,

Де - нове значення .

2 = -1,39 %

Еластичність зміни NPV, що розраховується за формулою:

Е= -1,39/10= -0,14%

Таблиця 2.9

Операційна діяльність по проекту при збільшенні обсягу

витрат на оплату праці на 10%.

Показники Значення на кроці, тис. дол
Обсяг продажу, тис. шт.
Ціна, тис. дол. 0,005 0,0055 0,006 0,0065 0,007
Виручка, тис. дол. 236,5
Оплата праці, тис. дол. 56,1
Матеріали,
Постійні витрати, тис. дол.
Амортизація, тис. дол 29,72 29,72 29,72 29,72 29,72
Відсотки по кредиту, тис. дол. 19,2 19,2 14,4 9,6 4,8
Сума витрат і амортизації, тис. дол. 143,92 150,92 153,12 155,32 162,62
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. 66,08 85,58 116,88 130,68 159,38
Податок на прибуток, тис. дол. 16,52 21,395 29,22 32,67 39,845
Проектований чистий дохід, тис. дол. 49,56 64,185 87,66 98,01 119,535
Результат від операційної діяльності F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 149,255

Таблиця 2.10

Потік реальних грошей від операційної діяльності при збільшенні обсягу витрат на оплату праці на 10 %

Показники Значення на кроці, тис. дол
Результат інвестиційної діяльності F1(t) -190 11,4
Результат від операційнаї F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 149,255
Дисконтний множник 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674
Дисконтована інвестиційна діяльність -190 6,47
Дисконтована операційна діяльність 70,79 74,86 83,55 81,17 84,69

Чисту теперішню вартість NPV

NPV3 = (70,79+74,86+83,55+81,17+84,69)+( -190-6,47)=211,53

Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом, використовуючи наступну формулу:

,

Де - нове значення .

3 = -1,01%

Еластичність зміни NPV, що розраховується за формулою:

Е= -1,01/10= -0,1%

 

Таблиця 2.11

Операційна діяльність по проекту при збільшенні обсягу

постійних витрат на 10%.

Показники Значення на кроці, тис. дол
Обсяг продажу, тис. шт.
Ціна, тис. дол. 0,005 0,0055 0,006 0,0065 0,007
Виручка, тис. дол. 236,5
Оплата праці, тис. дол.
Матеріали,
Постійні витрати, тис. дол. 2,2
Амортизація, тис. дол 29,72 29,72 29,72 29,72 29,72
Відсотки по кредиту, тис. дол. 19,2 19,2 14,4 9,6 4,8
Сума витрат і амортизації, тис. дол. 143,92 150,92 153,12 155,32 157,72
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. 66,08 85,58 116,88 130,68 164,28
Податок на прибуток, тис. дол. 16,52 21,395 29,22 32,67 41,07
Проектований чистий дохід, тис. дол. 49,56 64,185 87,66 98,01 123,21
Результат від операційної діяльності F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 152,93

Таблиця 2.12

Потік реальних грошей від операційної діяльності

при збільшенні обсягу постійних витрат на 10%

Показники Значення на кроці, тис. дол
Результат інвестиційної діяльності F1(t) -190 11,4
Результат від операційнаї F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 152,93
Дисконтний множник 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674
Дисконтована інвестиційна діяльність -190 6,47
Дисконтована операційна діяльність 70,79 74,86 83,55 81,17 86,77

 

 

Чисту теперішню вартість NPV.

NPV4 = (70,79+74,86+83,55+81,17+86,77)+(-190+6,47)=213,61

Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом, використовуючи наступну формулу:

,

Де - нове значення .

4 = -0,4%

Еластичність зміни NPV, що розраховується за формулою:

Е= -0,04 /10= -0,004%

Таблиця 2.13

Операційна діяльність по проекту

при збільшенні ціни на 10%

Показники Значення на кроці, тис. дол
Обсяг продажу, тис. шт.
Ціна, тис. дол. 0,005 0,0055 0,006 0,0065 0,0077
Виручка, тис. дол. 236,5 354,2
Оплата праці, тис. дол.
Матеріали,
Постійні витрати, тис. дол.
Амортизація, тис. дол 29,72 29,72 29,72 29,72 29,72
Відсотки по кредиту, тис. дол. 19,2 19,2 14,4 9,6 4,8
Сума витрат і амортизації, тис. дол. 143,92 150,92 153,12 155,32 157,52
Прибуток до відрахування податків, тис. дол. 66,08 85,58 116,88 130,68 196,68
Податок на прибуток, тис. дол. 16,52 21,395 29,22 32,67 49,17
Проектований чистий дохід, тис. дол. 49,56 64,185 87,66 98,01 147,51
Результат від операційної діяльності F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 177,23

 

Таблиця 2.14

Потік реальних грошей від операційної діяльності

при збільшенні ціни на 10%

Показники  
Результат інвестиційної діяльності F1(t) -190 11,4
Результат від операційнаї F2(t) 79,28 93,905 117,38 127,73 177,23
Дисконтний множник 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,5674
Дисконтована інвестиційна діяльність -190 6,47
Дисконтована операційна діяльність 70,79 74,86 83,55 81,17 100,56

 

Чисту теперішню вартість NPV.

NPV5 = (70,79+74,86+83,55+81,17+100,56)+(-190+6,47)=227,40

Відсоток зміни NPV в порівнянні з базовим варіантом, використовуючи наступну формулу:

,

Де - нове значення .

5 = +6,41

Еластичність зміни NPV, що розраховується за формулою:

Е= 6,41/10= +0,64%

Зведемо проведені розрахунки у таблицю 2.15 і поставимо рейтинг для кожного фактора проекту із урахуванням ступеня його впливу на чутливість проекту.

Таблиця 2.15

Визначення рейтингу фактора проекту, які перевіряють на ризик.

Фактори % зміни Нове значення NPV % зміни NPV Еластичність, Е Рейтинг факторів
Попит на продукцію +10 227,40 +6,41 +0,64
Витрати на вхідну сировину +10 210,72 -1,39 -0,14
Витрати на оплату праці +10 211,53 -1,01 -0,1
Постійні витрати +10 213,61 -0,4 -0,004
Ціни на продукцію +10 277,40 +6,41 +0,64

Зобразимо рейтинг факторів графічно на рис 2.1

Рис 2.1 – рейтинг факторів проекту/

Використовуючи результати проведених розрахунків зводимо в таблицю 2.16 експертне ранжування факторів за ступенем важливості та експертну оцінку прогнозованості.

Таблиця 2.16

Показники прогнозованості і чутливості з мінних у проекті

Фактори Чутливість Прогноз
Попит на продукцію Висока Низька
Витрати на вхідну сировину Середня Середня
Витрати на оплату праці Середня Середня
Постійні витрати Низька Висока
Ціни на продукцію Висока Низька

Таблиця 2.17

Будуємо матрицю чутливості і передбачуваності.

Передбачуваність Чутливість
Висока Середня Низька
Низька 1. Попит на продукцію 5. Ціни на продукцію    
Середня   2. Витрати на вхідну сировину 3. Витрати на оплату праці  
Висока     4. Постійні витрати

 

Фактор, що опинився в першій зоні, тобто попит на продукцію, потребує подальшого аналізу різними методами аналізу ризиків, тому що до його зміни найбільш чуттєвий NPV і він має найменшу прогнозованість.

Фактори, що опинилися в другій зоні, тобто витрати на оплату праці та витрати на вхідну сировину, вимагають уважного спостереження в ході реалізації даного проекту.

Фактори, що опинилися в третій зоні, тобто постійні витрати не підлягають подальшому аналізу при всіх інших припущеннях і розрахунках, оскільки вони є найменш ризикованими.

 

 

ВИСНОВОК

Проект – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату. Під проектом розуміють комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших заходів, що пов’язанні ресурсами, виконавцями та строками, відповідно оформлені і направленні на зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність вирішення основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період. Управління проектами ‑ це процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного досягнення поставленої цілі.

Учасниками управління проектами є юридичні чи фізичні особи, які зобов’язанні виконати деякі дії, передбаченні проектом, та інтереси яких будуть задіяні при реалізації проекту. В число учасників можуть входити інвестори, банки, підрядчики, постачальники обладнання, гуртові покупці продукції, лізингодавці та інші фізичні чи юридичні особи.

Основними принципами управління проектами є: ціленаправленість, системність, комплексність, забезпеченість, пріоритетність, економічна безпека заходів, що плануються. Життєвий цикл проекту – це час від моменту його задуму до моменту ліквідації. Життєвий цикл проекту розбивають на фази та стадії. Виділяють такі фази життєвого циклу проекту: фаза зародження, фаза зростання, фаза зрілості та фаза завершення.

Основними функціями проектного менеджменту, які визначені Американським Інститутом управління проектами, які спрямовані на управління цілями є: управління обсягом робіт, управління якістю, управління витратами, управління часом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бардиш Г.О. Проектне фінансування. — Л.: ЛБІ НБУ, 2006. - 463 с.

2. Батенко Л.П. Управління проектами. — К.: КНЕУ, 2003. - 231с.

3. Глобалізація та управління проектами у XXI столітті: Матеріали наук.-практ. конф. — Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2003. - 206с.

4. Жуков В.В. Проектне фінансування — Х.: ВД "Інжек", 2006. - 248 с.

5. Загородніх О.А. Управління проектами: Навч. Посіб. — К.: 2005-231с.

6. Катасанов В. Проектне фінансування: Підручник — К.: «Знання» 2000-272с.

7. Кобилянський Л.С. Управління проектами: Навч. пос. — К.: МАУП, 2002.- 200с.

8. Куриленко Т.П. Проектне фінансування — К.: Кондор, 2006. - 208с.

9. Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами: Навч. Посіб. — К.: ЦУЛ, 2005-280с.

10. Пан Л. Управління проектами: Навч-метод. Забезпечення курсу — К.: «Знання», 2004.-140с.

11. Проектне фінансування / Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О. О. — К.: КНЕУ, 2005. - 736 с.

12. Тарасюк Г.М. Управління проектами — К.: ЖДТУ, 2004.-470с.

13. Тян Р.Б. Управління проектами — К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 222с.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.