Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Виконання курсової роботиМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання курсових робіт з

дисципліни «Банківські операції»

для студентів спеціальності

5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

 

ІРПІНЬ – 2013

 

 

УДК _____

 

Викладено методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни “Інфраструктура фінансового ринку”.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін

Протокол № 2 від 18.09.2012

Рекомендовано до друку методичною радою ВП НУБіП України

«Ірпінський економічний коледж»

Протокол № __ від __.__.__.

 

Укладач: Борисенко Г.О.

Рецензенти:

 

ЗМІСТ

 

1. Методичні вказівки щодо розробки курсових проектів.
2. Загальні вимоги до курсової роботи.
3. Виконання курсової роботи.
4. Основні вимоги до оформлення курсової роботи.
5. Критерії оцінювання курсової роботи
Додаток А. Тематика курсових робіт.
Додаток Б. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи.
Додаток В. Матриця логіки взаємозв’язку основних елементів дослідження.
Додаток Д. Зразок оформлення рисунка.
Додаток Е. Зразок оформлення таблиці.
Додаток Ж. Оформлення списку використаних джерел.
Додаток З. Орієнтовні плани курсових робіт.

 


1. Методичні вказівки щодо розробки курсових проектів

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки випускники коледжу повинні бути підготовленими до самостійної професійної діяльності. Важливою формою розвитку навиків самостійної роботи є написання курсових робіт.

Виконання курсової роботи визначено навчальним планом як обов’язковий завершальний етап підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Тему курсової роботи студенти вибирають самостійно відповідно до тематики методичних рекомендацій (додаток А).

Курсова робота є індивідуальною самостійно виконуваною роботою студента. Написання курсової роботи це виконання студентом під керівництвом викладача конкретного завдання або проведення дослідження, що висвітлює одне з питань дисципліни, що вивчається.

Виконання курсової роботи визначено навчальним планом як обов’язковий завершальний етап підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

У процесі написання та захисту курсової роботи з дисципліни “Банківські операції” студент повинен продемонструвати:

- глибоке знання основних методичних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються діяльності банківських установ;

- знання основних теоретичних положень навчальної дисципліни та вміння поглиблювати їх шляхом вивчення наукової літератури;

- уміння пов'язувати конкретні проблеми діяльності банківських установ із сучасним етапом економічного розвитку суспільства;

- уміння робити самостійні висновки та широкі узагальнення, аналізувати економічні явища і процеси у банківській сфері;

- логічність побудови плану і змісту курсової роботи, культуру мислення і мови;

- уміння правильно оформити роботу відповідно до чинних вимог;

- уміння аргументовано вести захист курсової роботи, чітко викладати власну точку зору.

2. Загальні вимоги до курсової роботи:

· актуальність теми дослідження;

· самостійність написання;

· новизна отриманих результатів;

· об’єктивність;

· логічність та послідовність побудови роботи і викладу матеріалу;

· глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

· точність та конкретність викладу матеріалу;

· переконливість аргументації щодо висловлених думок, обґрунтованість висновків і рекомендацій;

· грамотне оформлення роботи.

Якість змісту та захисту курсової роботи визначає рівень підготовленості і ступінь придатності студента до професійної роботи в оціночній діяльності.

 

Виконання курсової роботи

Підготовка курсової роботи починається після затвердження керівником теми курсової роботи. На попереднє опрацювання літератури відводиться 3-4 тижні.

Наступним етапом роботи є складання на основі ознайомлення з основною літературою робочого плану курсової роботи, який обов'язково повинен бути узгоджений з керівником. План курсової роботи повинен відображати основну логіку роботи, розкривати її зміст. Курсова робота повинна складатися із вступу, трьох основних розділів, розділених на параграфи, висновку і рекомендацій та списку використаної при написанні роботи літератури.

Пошук додаткової літератури, фактичного матеріалу, статистичних даних здійснюється студентом самостійно; успіх цього етапу залежить від ініціативності студента, його уміння користуватися бібліотечними каталогами та Інтернетом.

У процесі роботи для студентів при необхідності проводяться групові або індивідуальні консультації.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.