Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

1. ART-DECO у Львові. – Львів, 2001.

2. Анатоль Петрицький. Портрети сучасників. – К.: Мистецтво, 1991.

3. Антон Манастирський / Авт.-упор. Х. Саноцька. – К.: Мистецтво, 1980.

4. Антонович Є., Удріс І. Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття: національне образотворче мистецтво в працях учених київської школи. – К.: Альтерпрес, 2007.

5. Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева. – К.: Будівельник, 1982.

6. Белецкий П. А. Украинская портретная живопись ХVІІ- ХVІІІ вв. – Л.: Искусство, 1981.

7. Бойчук і бойчукісти, бойчукізм / Упор. О. Ріпко. – Львів, 1991.

8. Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація. – К.: Академперіодика, 2002.

9. Владич Л. Василь Касіян. – К.: Мистецтво, 1978.

10. Георгій Нарбут / Авт.-упор. П. Білецький. – К.: Мистецтво, 1983.

11. Гераськова Л. С. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи. – К.: Наукова думка, 1991.

12. Говдя П. Іван Соколов. – К.: Мистецтво, 1980.

13. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. – Львів: Академічний експрес, 2001.

14. Григорій Крук та європейська пластика середини ХХ ст. – К., 1995.

15. Данилюк А. Українська хата. – К.: Наукова думка, 1991.

16. Жаборюк А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині ХІХ століття. – К.-Одеса: Вища школа, 1983.

17. Жаборюк А. Український живопис останньої третини ХІХ-початку ХХ століття. – К.-Одеса: Либідь, 1990.

18. Жишкович В. Пластика Русі-України. – Львів, 1999.

19. Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХVІ- ХVІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1983.

20. Запаско Я. Мистецька спадщина Івана Федорова. – Львів: Вища школа, 1974.

21. Запаско Я. П., Мацюк О. Я. Лівівські стародруки: Книгозн. нарис. – Львів: Каменяр, 1983.

22. Історія українського мистецтва / В 6-ти т. – К.: УРЕ.

23. Кандиба О. Шипинці. Мистецтво та знаряддя неолітичного селища. – Чернівці: Золоті литаври, 2004.

24. Катерина Білокур / Уклад. В. Нагай. – К.: Мистецтво, 1972.

25. Клуб українських митців (упоряд. В. Савчук, О. Сидор, Р. Яців). – Львів, 2008.

26. Косміна Т. В. Сільське житло Поділля (кінець ХІХ-ХХ ст.). – К.: Наукова думка, 1980.

27. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. – Ч. 1. – Львів: Світ, 2003.

28. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. – Ч. 2. – Львів: Світ, 2004.

29. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. – Ч. 3. – Львів: Світ, 2005.

30. Львівська мистецька школа у контексті українського мистецтва ХХ століття. – Львів, 2003.

31. Макаров А. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994.

32. Марія Приймаченко / Авт.-упор. Н. Велігоцька. – К.: Мистецтво, 1989.

33. Микола Пимоненко /Авт.-упор. І. Огієвська. – К.: Мистецтво, 1983.

34. Мистецтво України: Енцикл. – Т. 1. – К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1995.

35. Митці України: Енцикл. довід. – К.: УЕ, 1992.

36. Михайло Жук / Авт.-упор. І. Козирод. – К.: Мистецтво, 1987.

37. Модзалевський Б. М. Скіфський степ. – К.: Наукова думка, 1983.

38. Мусієнко П. Фотій Красицький. – К.: Мистецтво, 1975.

39. Нановський Я. Іван Труш. – К.: Мистецтво, 1967.

40. Ніл Хасевич. Графіка. – Луцьк, 1992.

41. Нога О. Іван Левинський. – Львів: Основа, 1993.

42. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – К.: Дніпро, 2001.

43. Овсійчук В. Українське мистецтво ХІV – 1 пол. ХVІІ ст. – К., 1985.

44. Огієвська І. Сергій Васильківський. – К.: Наукова думка, 1980.

45. Огієнко І. Історія українського друкарства. – К.: Либідь, 1994.

46. Олександр Архипенко. – К.: Мистецтво, 1989.

47. Олександр Мурашко / Авт.-упор. Л. Членова. – К.: Мистецтво, 1980.

48. Островський Г. Образотворче мистецтво Закарпаття. – К.: Мистецтво, 1974.

49. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. / В 4-х т. – К.: Будівельник, 1983-1986.

50. Пархоменко И. Василий Штернберг. – К.: Мистецтво, 1978.

51. Петр Левченко / Авт.-сост. М. Безхутрый. – К.: Мистецтво, 1983.

52. Петрякова Ф. Украинский художественный фарфор (конец ХVІІІ-начало ХХ ст.). – К.: Наукова думка, 1985.

53. Попова Л., Цельтнер В. Очерки о художниках Советской Украины. – М.: Советский художник, 1980.

54. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

55. Рубан В. Забытые имена (рассказы об украинских художниках ХІХ-начала ХХ века). – К.: Наукова думка, 1990.

56. Рубан В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – К.: Наукова думка, 1986.

57. Рубан В. Український портретний живопис першої половини ХІХ століття. – К.: Наукова думка, 1984.

58. Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество Украины. – К.: Будівельник, 1989.

59. Самойлович В. П. Українське народне житло (кінець ХІХ-початок ХХ ст.). – К.: Наукова думка, 1972.

60. Свенціцька В. І., Сидор О. Ф. Спадщина віків. Українське малярство ХІV–ХVІІІ століть у музейних колекціях Львова. – Львів: Каменяр, 1990.

61. Словник художників України. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1973.

62. Станкевич М. Українське художнє дерево. – Львів, 2002.

63. Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини ХІХ століття. – К.: Мистецтво, 1982.

64. Степовик Д. Історія української ікони Х – ХХ століть. – К.: Либідь, 2008.

65. Украина и Молдавия / Авт. и сост. Г. Н. Логвин. – М.: Искусство, Лейпциг: Эдицион, 1982.

66. Украинские книги кирилловской печати. ХVІ- ХVІІІ вв. – М., 1976.

67. Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993.

68. Федір Кричевський /Авт.-упор. Л. Членова. – К.: Мистецтво, 1980.

69. Федорук О. Василь Хмелюк. – К.: Тріумф, 1996.

70. Фоменко В. Григорій Левицький і українська гравюра. – К.: Наукова думка, 1976.

71. Чепелик В. Український архітектурний модерн. – К.: КНУБА, 2000.

72. Шмагало Р. Словник митців-педагогів України та з України у світі. – Львів: Українські технології, 2002.

73. Щедрість серця. – Алмати, 1982.

74. Щербаківський В. Українське мистецтво. – К.: Либідь, 1995.

75. Юрченко П. Г. Дерев’яна архітектура України. – К.: Будівельник, 1970.

76. Яців Р. М. Львівська графіка. 1945-1990. Традиції та новаторство. – К.: Наукова думка, 1992.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Білецький П. Мова образотворчих мистецтв. – К.: Радянська школа, 1973.

2. Волков Н. Восприятие картины. – М.: Просвещение, 1976.

3. Волков Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977.

4. Волков Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1984.

5. Даниэль С. Искусство видеть: О творческих спосібностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. – Л., Искусство, 1990.

6. Ліндсей Д. Коротка історія культури/В 2-х т. – К., 1995.

7. Могильовський В.Ю. Від задуму до втілення: Книга для учнів. – К.: Радянська школа, 1989.

8. Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології: Науковий збірник пам’яті Миколи Трохименка. Т. 1 / відп. ред. М. Селівачов. – К.: Редакція вісника "Ант", 2002.

9. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. Очерк основних методов. – М., 1980.

10. Станкевич М. Автентичність мистецтва. Питання теорії пластичних мистецтв. – Львів: СКІМ, 2004.

11. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.