Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5. Філософська думка в Україні

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни «Філософія»

Вимоги: обсяг реферату від 15 сторінок ( титульна, зміст, вступ, основна частина, висновки, використана література); поля всюди по 2 см., відступ абзацу 1,1 см., шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5

Тема 1. Філософія як специфічний тип знання.

Світогляд, його структура і функції

Міфологія давніх слов'ян

Типи світоглядів

Особливості первісного мислення

Поняття «філософія»

Соціальні умови формування філософії

Міфосвідомість як тип суспільної свідомості

Духовні джерела філософії

Міфологічні уявлення мисливців пізнього палеоліту на сучасних українських землях

Специфіка філософського знання

Філософські проблеми і дисципліни

Філософські методи

Західна та східна моделі (парадигми) філософії

Людиномірність предмета філософії

Особливості філософського знання

Світогляд як духовнопрактичний феномен

Філософія і світогляд. Філософія як наука, її зв'язок з іншими напрямками суспільної діяльності

Філософія як мудрість. Філософія як форма суспільної свідомості

Тема 2. Антична філософія.

Філософія Давньої Греції

«Сократичний поворот» у філософії: ідеї та метод філософії Сократа.

Проблема людини у Сократа

Аристотель - великий філософ і вчений древності

Аристотель: основні філософські погляди

Атомістичний раціоналізм Левкіппа-Демокріта

Вчення Платона про державу

Демокріт - видатний філософ стародавнього світу

Досократівська філософія

Життя і філософія Платона

Римський філософ Епікур

Проблема людини у філософії античності

Вплив античної філософії на європейську творчість.

Тема 3. Філософія середньовіччя та епохи Відродження.

Філософія епохи Відродження

Антропоцентризм та гуманізм філософії Відродження

Вихідні ідеї філософії гуманізму та їх світоглядне значення

Релігійний характер філософської думки середньовіччя

Середньовічна філософія

Філософські ідеї Аврелія Августина

Фома Аквінський: італійський філософ середньовіччя

Тема 4. Філософія нового часу

Критична філософія І. Канта

Емпіризм. Англійська філософія XVII — XVIII ст.

Ідеалістична діалектика Г.-В.-Ф. Гегеля

Наукова революція XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії

Основні напрямки філософії Нового часу

Англійська філософія XVII ст. Проблема методу наукового пізнання

Місце і роль Ф.Бекона та Р.Декарта у філософії

Поняття субстанції та проблема методу пізнання у філософії Нового Часу. Емпіризм та раціоналізм

Соціальна філософія Н. Макіавеллі

Філософія Томаса Гоббса

Французька філософія ХVІІІ ст.

Філософ Жан-Жак Руссо

Тема 5. Філософська думка в Україні.

Братства і їх роль у соціальному, культурному, релігійному житті українського народу

Давньоруська антропологія

Кирило-Мефодіївське товариство
Філософія у Харківському університеті

Дохристиянські витоки української філософії

Сутність романтизму, умови і специфіка його розвитку в Україні

Острозький освітній центр

Внесок українських мислителів у розвиток філософії культури в 20—30-ті роки XX ст.

Становлення гуманізму в Україні
Джерела філософських ідей Русі і їх вплив на світогляд, суспільну свідомість народу

Острозька релігійно-полемічна література

Філософська думка часів Київської Русі

Умови і джерела формування націоналізму Д. Донцова

Духовно-академічна філософія у XIX — на початку XX ст.

Діалогізм і символізм — визначальні ознаки філософії Сковороди

Передумови виникнення і формування філософської думки в Україні у XI—XIV ст.

Поняття національної філософії. Українська філософія

Етика і політика у Києво-Могилянській академії

Романтизм в Україні другої половини XIX ст.

Вчення Сковороди про дві натури і три світи

«Філософія серця» П. Юркевича

Д. Чижевський. Особливості філософського мислення

Філософія українського Відродження та бароко

Гносеологічні погляди Сковороди і їх зв'язок із морально-етичною проблематикою

Уявлення про сенс буття, добро і зло, долю в Давній Русі
П. Юркевич. Критика антропологічного матеріалізму

Розуміння людини та проблема пізнання у Києво-Могилянській академії

Феномен Юркевича і українська духовність

Філософія В. Вернадського

Філософія права Б. Кістяківського

Філософія Просвітництва й романтизму в Україні

В. Липинський. Національна еліта і її роль у державотворчому процесі
Філософія української національної ідеї

В. Липинський. Гетьманат як різновид монархічної держави

Національний характер філософії Івана Яковича Франка
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.