Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Контроль стану умов праці 

Служба охорони праці відповідно до покладених на неї обов'язків постійно контролює дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, у т. ч. й під час проведення адміністративно-громадського контролю у складі відповідної комісії.

Мета контролю — оцінка відповідності стану охорони праці структурного підрозділу вимогам нормативне правових актів з охорони праці та підготовко управлінських рішень, спрямованих на створення здорових та безпечних умов праці.

Контроль (перевірка) повинен проводитись у при сутності керівника структурного підрозділу, а під чаї перевірки об'єктів, машин, механізмів, устаткуванні підвищеної небезпеки — й у присутності інженерна технічного працівника, який відповідає за їх технічний стан.

Як підготуватись до перевірки та на що звертати увагу під час перевірки?

Перед відвіданням того чи іншого структурного підрозділу необ­хідно:

· визначити перелік нормативно-правих актів, дотримання яких повинно бути забезпечено в цьому підрозділі та виписати їх основні вимоги безпеки із зазначенням пунктів цих вимог. З'ясувати, скільки та які інструкції: охорони праці повинні діяти в цьому структурному під розділі;

· з'ясувати у травмпункті (якщо такий є на підприємстві) кількість звернень працівників цього структурного підрозділу за медичною допомогою у зв'язку з нещасним випадком та провести їх аналіз за професіями і за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я;

· перевірити за протоколами дотримання строків про ведення пере­вірки знань з питань охорони праці інженерно-технічних працівників та робітників, які виконую ті роботи підвищеної небезпеки;

· за результатами атестації робочих місць за умовами праці (параметрами шкідливих виробничих факторів визначити робочі місця, на яких перевищуються гранично допустимі рівні шкідливих вироб­ничих факторів (випромінювання, шум, вібрація тощо) та гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони (запиленість, загазованість тощо);

· зробити вибірку за кількістю працівників, які підлягають періо­дичним медичним оглядам та перевірити своєчасність їх проведення;

· у службі головного енергетика перевірити наявності протоколів вимірювання заземлення, опору ізоляції та петлі фаза-нуль, паспортів на системи припливно-витяжної вентиляції та дотримання термінів чергового вимірювання, випробувань та оглядів;

· у службі головного механіка перевірити дотриманні термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів (ППР) устаткування;

· ознайомитись з паспортом на будівлю, у якій знаходиться цей структурний підрозділ.

У самому структурному підрозділу необхідно перевірити:

¨ наявність схеми розташування технологічного обладнання та відповідність його розташування схемі;

¨ наявність журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці та його відповідність типовому, дотримання термінів проведення інструктажів;

¨ матеріали (протоколи, акти обстеження, журнали реєстрації тощо) діючої у структурному підрозділі системи контролю за станом умов та безпеки праці;

¨ наявність та ведення журналу обліку нарядїв-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (за наявності таких робіт);

¨ наявність на робочих місцях інструкцій, плакатів та поперед­жувальних написів з охорони праці, знаків безпеки, технологічних карт з основними вимогами безпеки під час виконання тієї чи іншої операції;

¨ наявність переліку об'єктів, машин, механізмів, устаткування підви­щеної небезпеки, графіка їх періодичного огляду та його виконання;

¨наявність засобів колективного захисту:

Þ огороджувальних пристроїв;

Þзапобіжних пристроїв для запобігання аваріям та руйнуванню окремих частин обладнання;

Þгальмівних пристроїв для швидкої зупинки обладнання та окремих його елементів;

Þсигналізуючих пристроїв (світлокольорної та звукової сигналізації, покажчиків рівня, тиску, температури);

Þпристроїв дистанційного управління виробничим обладнан­ням, технологічними процесами, пов'язаними з виробництвом та використанням вибухових, токсичних, легкозаймистих речовин і радіоактивних матеріалів;

Þпристроїв дистанційного управління запірною та регулюючою апаратурою, що розміщена у важкодоступних, вогненебезпечних та інших зонах, тривале перебування обслуговуючого персоналу у яких недопустиме;

¨ стан умов та безпеки праці. Зокрема:

Þнаявність та стан первинних засобів пожежогасіння;

Þнаявність та роботу загальнообмінної припливно-витяжної та місцевої вентиляцій;

Þдотримання термінів навчання працівників з охорони праці;

Þзнання працюючими вимог інструкцій з охорони праці та їх дотримання;

Þвиконання заходів з охорони праці, передбачених колектив­ним договором (угодою), приписами органів державного нагляду та служби охорони праці, наказів керівника підприємства тощо;

Þвиконання доведеного плану планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) обладнання, механізмів, машин, вентиляційних установок;

Þзабезпечення працюючих засобами індивідуального захисту та правильність їх використання;

Þнаявність та укомплектованість аптечок першої долікарської допомоги;

Þорганізацію робочих місць та відповідність вимогам норм і правил охорони праці, дотримання габаритів безпеки;

Þдотримання регламентів технологічних процесів;

Þстон санітарно-побутових приміщень і пристроїв, проходів, проїздів, місць евакуації людей тощо.

У зв'язку зі значною кількістю різних технологічних процесів вимоги безпеки регламентуються також значною кількістю правил, тому викласти ці вимоги безпеки в одній статті неможливо. Зупинимось для прикладу на вимогах безпеки для окремих видів виробництв та обладнання підвищеної небезпеки. Наприклад:

· під час перевірки розподільних пристроїв, шаф, зборок необхідно звертати увагу на наявність замків, знаків безпеки (попереджувальних, забороняючих тощо);

· каліброваних плавких вставок, електричних схем на внутрішньому боці дверей, заземлення;

· під час перевірки газозварювального обладнання необхідно перевірити:

Þнаявність водяного затвору під час живлення зварювального посту ацетиленом від мережі або від генератора (підключення до генератора більш ніж одного пальника або різака забороняється);

Þрівень води, який повинен бути на рівні контрольного крана і повинен перевірятися за включеної подачі газу не рідше двох разів за зміну;

Þнаявність спеціальних ключів для приєднання редуктора до кисневого балона та для відкриття і закриття вентиля ацетиленового балона;

Þдотримання вимог безпеки під час зберігання, розміщення ацетиленових та кисневих балонів на робочих місцях (балони повинні зберігатися вертикально в башмаках, міцно закріпленими і не ближче 5 м від місця зварювання);

Þчи обладнані постійні робочі місця місцевою витяжною венти­ляцією, зварювальним столом, посудиною з водою для охолод­ження пальника, стільцем, висоту якого можна регулювати, гаком для безпечного підвішування пальника (різака);

Þпід час перевірки електрозварювального обладнання необхідно перевірити:

® наявність заземлення корпусів зварювальних трансформаторів, генераторів, автоматів та машин контактного зварювання, зварюваль­них столів і плит, зворотних проводів;

® наявність рубильника для підключення електрозварювальних апаратів до електромережі;

® регуляторів зварювального струму, покажчиків струму (ампер­метра) та напруги (вольтметра) у зварювальному ланцюгу;

® обмежувача холостого ходу зварювального трансформатора;

® звернути увагу на висоту зварювальної кабіни, яка повинна бути не нижче 1,8 м, а між полом та стінкою повинна бути щілина для підсосу припливного повітря. Кабіна повинна бути пофарбована світлою матовою фарбою (бажано масляною). Зварювальний стіл повинен бути обладнаний місцевою витяжною вентиляцією, стільцем з діелектричного матеріалу, сидіння якого регулюється по висоті;

· під час перевірки посудин, що працюють під тиском, необхідно звернути увагу на:

Þчи зареєстрована посудина в органах технічного нагляду та чи своєчасно проведено технічний огляд;

Þнаявність на посудині таблички або клейма з реєстраційним номером, допустимим значенням робочого тиску, датою наступного зовнішнього та внутрішнього опосвідчення, гідравлічного випробування;

Þсправність запобіжних клапанів, манометрів, запірної арматури;

· під час перевірки вантажопідіймальних машин та механізмів необхідно звернути увагу на:

Þ своєчасність реєстрації, технічних оглядів;

Þ наявність та ведення експлуатаційної документації (журналів обліку вантажопідіймальних машин і механізмів, вахтових, періодичних оглядів кранів, обліку та огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари);

Þ наявність сигнальних (попереджувальних, заборонних) кольорів та знаків безпеки на небезпечних частинах, що виступають;

Þ наявність кнопкового пульта управління з підлоги з ізоляційного матеріалу;

Þ справність приладів та пристроїв безпеки;

Þ наявність забороняючих, попереджуючих, приписуючих написів: на крані — реєстраційного номера, вантажопідйомності, дати наступного випробування; на блоці знімного вантажозахоплювального пристрою —інвентарного номера пристрою, вантажопідйомності, дати проведеного випробування; на тарі— інвентарного номера тари, її призначення, власної ваги та найбільшої ваги вантажу, для транспортування якого вона призначена;

Þ справність приладів та пристроїв безпеки;

· під час перевірки фарбувального цеху необхідно перевірити:

Þстан дільниць, обладнаних фарбувальними камерами з витяжною вентиляцією;

Þнаявність заземлення фарборозпилювача;

Þнаявність у місцевих вентиляційних системах фільтрів на витяжній системі для очищення вентиляційних викидів, що містять шкідливі речовини;

Þнаявність графіка огляду фарбувального обладнання, апаратури та вентиляційних пристроїв;

Þнаявність та технічний стан засобів механізації для переливання фарби з тари (загальна маса з тарою — понад 10 кг);

Þтехнічний стан тари, у якій знаходяться фарбувальні матеріали (вона повинна бути справною, щільно закритою, небиткою,

Треба мати на увазі, що під час фарбування у фарбувальних камерах маляр повинен знаходитись поза камерою, біля відкритого прорізу таким чином, щоб факел лакофарбувального матеріалу був спрямований у бік повітровідсмоктувального отвору. У випадках, коли маляр під час фарбувальних робіт повинен перебувати усередині камери і переміщуватись по всій камері, відсмоктування повітря повинно здійснюватись знизу за верхнього подавання припливного повітря.

Під час перевірки виробничих підрозділів у кожному конкретному випадку необхідно керуватись нормативно-правовими актами, що діють у відповідній галузі.

Під час оформлення результатів перевірки і складання припису інженер з охорони праці повинен викласти виявлені порушення з посиланням на конкретний пункт порушених правил. Тільки в такому разі його вимоги не будуть викликати негативної реакції керівництва структурного підрозділу.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.