Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

Інститут педагогіки і психології

Психолого-природничий факультет

Кафедра біології

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

 

Проректор з навчальної роботи

____________ проф. Петрівський Я.Б.

_______________________ 2012 р.

 

52-081

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Курсу

„БОТАНІКА”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

Для спеціальності 6.040102

„Біологія”

Рівне – 2012

 

"Ботаніка". Робоча програма курсу. –Рівне: РДГУ, 2012 р. - 79 с.

 

Розробник: Демчук В.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології.

Рецензенти: В.О. Володимирець, кандидат біологічних наук, доцент кафедри агрохімії та грунтознавства НУВГП;

В.П. Марциновський, кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології РДГУ.

 

Затверджено на засіданні кафедри біології, протокол № 6 від 14 лютого 2012 р.

 

© РДГУ, 2012


ЗМІСТ

1. Опис предмета навчального курсу 4

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни,

її місце у навчальному процесі 6

 

3. Програма навчального курсу 7

 

4. Структура залікових кредитів 15

 

5. Перелік лекцій 17

 

6. Перелік лабораторних робіт 18

 

7. Завдання для самостійної роботи 20

 

8. Навчальний проект. Індивідуальне

навчально-дослідне завдання 22

 

9. Методи навчання 25

 

10. Методи оцінювання 25

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 26

 

12. Методичне забезпечення 32

 

13. Перелік питань модульного контролю 32

 

14. Програма тестового контролю 53

 

15. Рекомендована література 78


Структура програми навчального курсу „БОТАНІКА”

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Предмет: БОТАНІКА

Курс: другий Підготовка бакалаврів Напрям: Біологія Спеціальність: „Біологія” Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ECTS - шість Модулів: 10 Змістових модулів - 19 Шифр та назва напряму: 0704 „Біологія” 6.070400 „Біологія” Обов’язковий Рік підготовки: 2 Семестр: 1,2
Морфологія Змістових модулів - 10   Семестр:1 Лекції - 30 год. Лабораторні – 30 год. Самостійна робота – 60 Колоквіуми з теор. – лаб. курсу Тестова КР КР з СРС Вид контролю - залік
Систематика рослин Змістових модулів -9   Семестр:2 Лекції - 30 год. Лабораторні – 30 год. Самостійна робота – 63 год. ІНДЗ Колоквіуми з теор. – лаб. курсу Тестова КР КР з СРС Вид контролю - екзамен
Загальна кількість годин – 243 Тижневих годин - 6    

Зміст та структура залікового кредиту І

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5
Аудиторна робота Аудиторна робота Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
ЗМ 1 + ЗМ 2 + ЗМ 3 ЗМ 1 + ЗМ 2 + ЗМ 3 ЗМ 1 + ЗМ 2 + ЗМ 3 + ЗМ 4 ЗМ ЗМ ЗМ ЗМ ЗМ ЗМ ЗМ
Лекції Лабораторні роботи Поточний контроль Лекції Лабораторні роботи Поточний контроль Лекції Лабораторні роботи Поточний контроль Залік Опрацювання літературних джерел Робота в інформаційних мережах Виконання завдань СРС Модульний контроль Робота в наукових лабораторіях (в поза навчальний час) Виконання ІНДЗ Захист звіту з ІНДЗ Модульний контроль
                                 

Зміст та структура залікового кредиту ІІ

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5
Аудиторна робота Аудиторна робота Аудиторна робота Самостійна робота Практики
ЗМ 1 + ЗМ 2 + ЗМ 3 ЗМ 1 + ЗМ 2 + ЗМ 3 + ЗМ 4 ЗМ 1 + ЗМ 2 ЗМ ЗМ ЗМ3с ЗМ ЗМ ЗМ ЗМ
Лекції Лабораторні роботи Поточний контроль Лекції Лабораторні роботи Поточний контроль Лекції Лабораторні роботи Поточний контроль Підсумкова контрольна робота Екзамен Опрацювання літературних джерел Робота в інформаційних мережах Робота в наукових лабораторіях (в поза навчальний час) Виконання завдань СРС Навчально-польова Захист звіту з практики Залік
                                   

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Курс „Ботаніка” передбачає вивчення морфології та систематики рослин. Морфологія рослин вивчає зовнішні форми і внутрішні структури рослин, що сприймаються безпосередньо людським оком або за допомогою приладів. Систематика дає конкретне уявлення про різноманітність рослинного світу, його походження, еволюційний розвиток, поширення на земній кулі, роль і значення в житті людини.

Метою курсу є засвоєння студентами комплексних розділів даної науки, вивчення ботанічної термінології українською і латинською мовами, що необхідно для вивчення таких предметів як фізіологія рослин, генетика, основи еволюційних теорій тощо.

Всі розділи програмного курсу побудовані за принципом філогенетичного розвитку, взято, до уваги онтогенетичний розвиток органів, їх систем і рослинного організму в цілому.

Завданням пропонованого курсу є озброєння майбутніх біологів знанням про будову і функції рослинного організму, його органів і систем, різноманітність форм життя на Землі, еволюційний і філогенетичний розвиток рослинного світу, розкриття таємниці існування і відтворення рослинного світу.

В процесі підготовки спеціалістів з біології ботаніка є однією з базових дисциплін.

Засвоївши пропонований курс студент повинен:

1. Знати місце та роль ботаніки у комплексі біологічних дисциплін, її зміст та завдання.

2. Розуміти історичний розвиток ботаніки, як науки.

3. Орієнтуватися в ході та закономірностях еволюційного розвитку рослинного світу.

4. Володіти методами і методиками флористичних досліджень.

5. Вміти виготовляти мікропрепарати та вивчати їх за допомогою збільшуваних приладів.

6. Мати навички ведення екологічних спостережень, флористичних та геоботанічних досліджень у природі.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.